ЯМААН ТУХАЙ


Үүлтэртэ ямаан

Үхибүүд! Ядагархан яһан эбэртэй, шодогорхон шодон һүүлтэй тэхэ бабана эшэгэн тухай үльгэр туужа дуулаһан ёһотойт. Шэн зоригто эшэгэн тэхын шэлэ хүбшэ гаража, хүндын хүхэ шоные, бар тайгын бартахи баабгайе бард гэтэр айлгаһан тухайнь уншажа, садатараа энеэлдэһэн байхат гэжэ найданаб.

Үнэхөөрөө ямаан гээшэ шуран солбон, хурдан түргэн, ухаатай һүбэлгэн амитан юм. Теэд тиимэшье һаа, ямаан хадаа табан хушуун малнуудай дунда ашаг шэмэ багатай дээрэһээ хүндэгүйдэ тоологдодог байгаа. Ушар юуб гэхэдэ, ямаан бага һү үгэдэг байхаһаа гадна, арһа нооһониинь шанар багатай һэн. Мүн ямаанай мяханшье хүйтэн шанартай гэжэ тоологдодог бэлэй. Ямаанай мяха эдеэд, дээрэһээнь хүйтэн уһаар даруулбал, хүн санхатахадаа болохо юм. Юуб гэбэл, ямаанай мяхан түргэн зарсадаг шанартай гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.

Тиигэбэ яабашье, ямаан хадаа табан хушуун малай дунда өөрынгөө онсо һуури эзэлхээрээл эзэлнэ. Жэшээнь, ямаан гээшэ үдэхэ, олошорхо талаараа урматай түргэн мал юм. Нэгэ ямаан түхэреэн жэлэй туршада гурба дахин эшэгэлхэ аргатай. Мүн ямаан эшэгэлхэ бүридөө заатагүй хоёр-гурбан эшэгэ түрэдэг юм.

Урда сагта буряад зон ямаанай арһаар даха, дэгэл, малгай, гутал гэхэ мэтые урлан оёдог байгаа.


"Информ-Полис" һониной гэрэл зураг

Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>