ЯМААНАЙ НАҺАНАЙ ИЛГААНУУД


Эшэгэ тэбэриһэн энеэбхилһэн эхэнэр

Шэрүүн нооһото ямаанай шэнэ гараһан түлыень эшэгэн гэдэг. Бура буржагархан нооһотой эшэгэн хоёрдохи жэлдээ шүдэлэн гэжэ нэрэ абана. Гурбадахи намартаа эрэнь – һиинэг, эмэнь – зуһаг болоно. Саашадаа шэмхэгдээгүй эрэ ямааниинь тэхэ, шэмхүүлһэниинь һэрхэ гэһэн нэрэ абана. Харин эмэнь наһаяа хүсэһэн ямаан болоно.
Дарагар эбэртэ тэхын хүбүүе
Далюу эбэртэ ямаан түрэбэ,
Эреэхэн хоёр эшэгэд шашхаба,
Эхэнь мааран хүхэнэн долёобо.
Эшэгэд хоюулан тэнжэн бодоно,
Дэлэн хүхыень дэхэн бэдэрнэ,
Оложо ядаад уурлан бархирна.
Уурагта хүхыень олобо хэбэртэй,
Урмашаһан янзаар һүүлээ хүдэлгэн,
Хүлхэр-хүлхэр хүхэжэ эхилбэ.
Хөөһэ буран садаба янзатай,
Эбһээлэн заадан, эхынгээ хажууда,
Хүзүүгээ нугалан, унтажа оробо.
Наартай дулаахан наран шараба,
Наадаха дэбхэрхэ дураа хүрэбэ.
Эреэхэн эшэгэд ээрэмшээн наадаба,
Эхэеэ тойрон тоомоо таһарнал.
Хоног үдэрэй ерэхэ бүри
Хододоо һонин аяг гаргана.
Хоёр шэхэеэ хойшонь шуугаад,
Сухалтай янзаар соройн бодожо,
Мүргэхэ нюдарха эди һурана,
Ганса һургааг дамжан ябаха
Габшагай солбон эрдэм һурана.
Баяртай байбал бабанадаг тэхэнэдэг,
Баһаха болбол турьядаг маажадаг,
Багтайхан байбал бархирдаг шашхадаг.
Эшэгэн байхадань эмнидэг заһадаг
Эртын ёһо гурим байдаг:
Эрыень заһажа һэрхэ табидаг,
Эрхимыень шэлэжэ тэхэ табидаг,
Эмыень эмнижэ эхэ табидаг.
Намарай сагаан хюруу эдижэ,
Түлгэ ямаан нэрэ абадаг,
Хоёр зуниие ходорон гарабал,
Эмэнь зуһаг, эрэнь шүлхэ,
Тэрээнһээ саашаа тэхэ, һэрхэ,
Эмэ сагаан эхэ ямаан
Эжэл һүрэгэй түрүү болодог."Информ-Полис" һониной архивһаа гэрэл зураг

Х. Намсараев, Д. Бальжинимаев


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>