ҺАЙХАН АЙРАГ БЭЛЭДХЭХЭ

Гэрэл зураг: kandroverland.blogspot.com

Гүүнэй һү зүб бүрихын тула түрүүшээр һаба хүхүүрээ һайн сэбэрлэжэ, зүб бүриһэн айрагай хоормогоор бага зэргэ хүрэнгэ хэжэ, гүүнэйнгээ һаамые дээрэһээнь хэжэ, олон тоогоор удаан бүлэжэ бай.

Хүхүүртэй айрагаа хэтэ ехэ халуун газарта, үгы һаа шиигтэй хүйтэн газарта байлгажа болохогүй. Хүхүүртэй айрагайнгаа үнгэр, үрмыень хододоо абажа байха. Айраг сэбэр амтатай болохо. Эдьхэһэн айрагаа үдэр бүри абажа, гүүнэйнгээ һаамые хүхүүртэй айрагтаа нэмэн хэжэ, бүлэжэ бай.

Гэрэл зураг: bolor7erdene.blog.banjig.net

Зүб эдьхэһэн айраг бэедэ туһатай, таарамжатай. Илангаяа шиигтэй үбшэн, мяханай хоро абахада туһатай.

Айрагаа намарай сагта арьбан ехээр хуряажа, үбэл, хабарай улиралда хэрэглэжэ байхые бодогты.


Ж. Самбуу


<< гэдэргээгаршагсаашаа >>