ХОНИНОЙ ЗҮҺЭНҮҮД

Һүрэгые дахуулһан һүрөөтэй хуса

Хониной зүһэнүүд олон бэшэ юм. Тиигэбэшье манай малша арад урда сагта хэдэн зуугаад хонидоо ямар нэгэ шэнжээрнь илгаруулан, толгой тоолон танидаг байгаа.


Хун сагаан хонин хониной дээжэ,

Солбон хара хонин сог ехэтэй,

Хүйлэн боро хонин хүндэгүй,

Хара толгойто хонин хаанашье элбэг,

Шара толгойто хонин шамбай зээрэг,

Алаг хонин ашаг багатай,

Эреэн хонин эреэн нооһотой,

Халзан хонин харахада гоё,

Түбөө хурьган түргэн тажаарха,


– гэжэ үнөөхил Хоца Намсараевнай үнэн зүбөөр бэшээ һэн.


Буряад үүлтэрэй хонидто хара толгойтой хонид элбэг


"Информ-Полис" һониной, Б. Лхасарановай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>