ЗАЛУУ МОРИ ҺУРГАХА АРГАНУУД

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

• Адуу унажа һургахадаа нэгэ бүтэн наһа гүйсөөжэ, дааган наһандань һургажа байгты.

• Шүдэлэн наһатай байхадань, зөөлэн эдлэжэ байгты.

• Даага һургахадаа, хабар сагта, үһэ даахинь унаха үедэ һургагты. Маряатай боложо таргалһан сагтань һургахада таарахагүй байдаг.

• Эмниг даагые баряад, сошорбуу амисхалайнь намдахаһаа түрүүн эмээлыень түргэхэн тохожо, хойто оломыень түрүүлжэ татаад, эмээлээ урагшань түлхижэ, урдахи оломыень татаад, түргэн мордожо, зөөлөн ябуулжа байгты. Тиигэжэ шадаа һаатнай эмээлынь тогтоборитой, дааганай амин түргэн дээрээ байхадаа эрьеэлдэхэ, хоргодохонь бага байдаг.

• Даагые бариха табихадаа, шэхыень олон дахин шанга мушхабал, тархидаа ярдаг болохо.

• Унажа мордохо болоходоо, эжэлэйнь ойро байхада хоргодог болохо.

• Нимгэн сабяарнь ташуураар шабхадахада, шарбаа болохо.

• Даагые бүдүүн сээжээрнь ургалжа ургаа алдаха, хойноһоонь эрьюулжэ барихада, зүдхэдэг орёо болохо.

• Шүдэрлэһэн даагые холо дэбхэншээжэ, ябуулжа һургаа һаа, шүдэртэеэ холо ябажа һурахаһаа гадна хүлдөө гэм олохо.

• Анхан һургахадаа бэе хүнгэн хүн унажа һургаа һаа һайн байха.

• Амыень шанга бү угзарагты.

• Булдихадань тогтонгүй оло дахин унажа, алдажа һургаа һаа, жэгшэжэ муу зантай болохо, үгы һаа, тэрьедэжэ орёо зантай болохо.

• Хазаарлаха, эмээл тохоходоо, эбтэй зөөлөн харилсажа байгты.

• Унажа ябахадаа жолоогоо хэлтэгы залажа, хажуу тээшэнь ябуулжа һургаа һаа, буруу аматай хадууржа ябадаг муу зан һураха.

• Амыень татaжа зогсоонгүй мордоходо, тогтоборигүй ябамгай болохо.

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

• Унажа ябаа эмниг адууе газарай урууда руу шэрүүн гүйлгэжэ бү жэгшүүлэ. Һалхи өөдэ шэрүүн бү гүйлгэ.

• Жолоодоо дадаагүй эмниг адууе һургахадаа, нэн түрүүн хони адуулжа дадхааха.

• Муу зан абаһан, булдидаг мориндо дабхар жолоо хэжэ татаа һаа, булдихадаа зөөлэн байха.

• Эмниг дошхон мори унахадаа, дүрөөгэйнгөө һурые һунгажа, доогуурнь холбо.

• Богони дүрөө үргэлтэ ехэтэй, бульдихадань нюдөө бү ани.

• Эмниг адуу шүдэрлэжэ һургахадаа, богони шүдэрөөр шүдэрлэжэ һурга. Холо ябахаа болихо.

• Эмээлээ абаад ойротожо ошоходо холодожо, муу зан һураһан мориёо түрүүшээр шүдэрлэжэ байгаад эмээллэхэ хэрэгтэй. Жолоогоо угзаржа дугтараа һаа, улам саашаа зайсадаг болохо. Эбтэй зөөлөн хандажа номгоруулха ёһотой.

• Эмниг бага адуу анханһаал эбтэй зөөлөн эдлэжэ һургаа һаа, саашадаа унажа эдлэхэдэ улам бүри номгоржо, таарамжатай болодог. Эмниг адуу барижа табихадаа, алил гэжэгытэй газарыень маажажа, үһыень эльбэжэ, зөөлэн дуу шэмээ гаргажа, эбтэй эетэй хандажа ажаллаа һаа, номгон болоно.

• Харин шэрүүн дорюун хүдэлжэ, барижа табихада, жэгшэжэ муу зан абаха, ярдаг болохо. Эмниг бага наһанай адуу эмээллээд, шэрүүн шабхадажа хүдэлгэхэ буруу. Санхатай болохо. Олом, жирэмээ татаад, зөөлэн хүдэлгэжэ дадхан зүгшэрүүлжэ яба.

• Эмниг адуу анхалан мордожо һургахадаа, һалхин өөдэ харуулан тэгшэ газаргүй һаа, багашаг үгсүү газар мордожо ябаад, уруу газар галгюулха, үгы һаа, буужа ябагаар хүтэлжэ зүгшэрүүлхэ.

• Хүл, сээжэдэнь гэм бү олгогты. Эмниг бага адууһа анханһаань лэ эбтэй зөөлэн эдлэжэ һургаа һаа, саашадаа унажа эдэлхэдэ улам бүри һургаалтай болохо тула ехэ анхарха хэрэгтэй.


Ж. Самбуу


<< гэдэргээгаршагсаашаа >>