ГҮҮ БАРИХА БА ТАБИХА

Гэрэл зураг: mongolianmumbles.com

Һая бариһан гүүе һаахадаа, нэгэ үдэртэ зургааһаа доошогүй удаа эбилгэжэ һаажа бай. Түргэ түргэн эбилгэжэ һаагаа һаа, һү ехэтэй болохо. Эмниг дошхон гүүе һаахын урда ута уужам шүдэрөөр шүдэрлэжэ, бэеынь гэжэгэ маажажа дадхан, аятай зөөлэн, эбтэй һаажа байгты. Баһа муу зантай болоһон гүүе хүлыень үрөөлдэжэ шүдэрлөөд, һаагаа һаа үдьхэлхөө болихо.

Гүү һаажа байхадаа, хүтэлжэ ябаа унагаяа эхэдэнь эбилхэдээ, хажуудахи адуунһаа ойро бэшэ газар эхэдэнь хүхүүлэ. Эбилжэ эхилхэдэнь, зөөлэн татажа, хажуугаарнь байһан адуунай үдьхэлхээ забдабал, хаа-яа дуу шэмээ үгэжэ бай.

Гүү түргэн эбтэй һаажа бай. Эб дүйгүй һаагаа һаа, гүүн муу зан һурана.

Зунай халуун наратай үдэр унагаяа эхэдэнь эбилгэхэдээ, ехээр хүхүүлжэ бай. Унагаа нааршажа, сангахань бага байха.

Намарай һэрюу орожо, үдэр богони болохо бүри гүүгээ үдэртэ 2-3 удаа эбилгэн һаажа бай.


Ж. Самбуу


<< гэдэргээгаршагсаашаа >>