АХА ЗАХАЯА ХҮНДЭЛХЭ ЁҺО

  Гэрэл зураг: Вячеслав Урбазаев

 • Хүгшэд, аха заха хүнүүдээр уулзахадаа, малгайгаа абажа, дохин һагад мэндэшэлхэ.
 • Аха хүнэй харгы хүндэлэн гаража ябабал,тогтоод, урдуураа гаргаха.
 • Холын айлшанай морёор ерэхэдэ угтажа, морииень сэргэдэ уяад, гэртээ оруулдаг, ябахадань – моринойнь жолоо сэргэһээ тайлажа, гартань барюулдаг, өөрыень мордуулжа үдэшэдэг байгаа.
 • Хоёр танил һайн нүхэд уулзабал, гааһандаа тамхи нэрэжэ, гааһаяа һэлгэлдэн баридаг, хамарай тамхи татадаг һаа, хөөргэеэ залалсадаг заншалтай байһан юм. Энэ хадаа бэе бэеэ хүндэлһэн тэмдэг болоно.
 • Гэртэ ороходоо эгээ аха хүнһөө түрүүлэн, саашадаа наһанайнгаа хэмжээгээр һубарилдан ородог байгаа.
 • Наһатай хүнүүдэй хөөрэлдэжэ байхада, үгыень таһалангүй, шагнаад һууха ёһотой.
 • Аха заха хүниие хүндэлжэ, нэрээрнь нэрлэхэгүй, үри бэеынь нэрлээд, тэрэнэй ахай, абгай, эжы, баабай гэхэ.
 • Эдеэлхэдээ аха хүнһөө урид табагта хүрэхэгүй.
 • Эсэгэ, эхэеэ хүндэлэ, эдеэнэйнгээ дээжые эсэгэдээ түрүүн табидаг.
 • Эхэ эсэгынгээ, аха эгэшынгээ үгэ дуулаха, урдаһаань һөөргэдэхэ, арсалдаха ёһогүй.

Багшанарай суглуулбариһаа


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>