АЛИМ

Манай сэсэрлиг соо хүгшэн томо алим ургажа байдаг. Үндэһэниинь газарта доро, гүнзэгыдэ һуунхай, дээшээ гараһан бүдүүн эшэнь хахара гантаһан холтоһоор хушаатай. Дээшээ болоходоо олон гэшүүһэд болон һаланхай. Гэшүүһэдһээнь һалаа мүшэрнүүд гарана, hалаа мүшэрнүүдэйнь үзүүртэ ногоон набшаһад шэшэргэнэһэн ба шэбэнэлдэһэн юумэд шэнги байдаг.

Үбэлдөө алим нюсэгэн, һалаа мүшэрнүүдтээ жэжэхэн хүрин гүлгэдтэй байдаг. Хабартаа наран шаража, газар дулаасуулхадань, манайшье алим һэргэдэг.

Алимай үндэһэд шиигтэй газарһаа тэжээлтэ шүүһэ татажа абадаг. Шүүһэн эшыень дамжажа, өөдөө гараад, гэшүүһэ ба һалаа мүшэрнүү­дээрнь таран, гүлгэдтэ хүрэжэ, тэдэниие пүлсылгэдэг. Тиин гүлгэдэй хүрин хашарһан задардаг. Зарим гүлгэдһөөнь ногоон набшаһаханууд, нүгөө заримһаань сагаа-ягаан сэсэгхэнүүд бултайдаг. Тэдэ сэсэгүүдэй хагдаржа унахада, һууридань жэжэхэн ногоон алимуудые харахат.

Бүхэли хабартаа, бүхэли зундаа үндэһэдынь нэтэрүүгээр хүдэлмэрилдэг. Тэдэнь газарһаа амидаралта шүүһэ һорон абажа, бүхы модоёо-һалаа мүшэрнүүдээ, набшаһадаа, сэсэгүүдээ, удаань үрэ жэмэсүүдээ тэжээдэг. Доторхи яһахануудайнгаа харлахада, алим болоһон байдаг.

Д. ТИХОМИРОВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>