ЖЭМЭСҮҮД

Үхэр нюдэн

Гүлзөөргэнэ

ҮХЭР НЮДЭН

Гэшүүһэниинь харабтар боро холтоһотой һөөг. Хара ногоон набшаһатай. Июниин тэн болотор сэсэглэдэг. Ягаан хүхэ гү, али ягаабтар боро сэсэгтэй. Жэмэсынь июль-август соо эдеэшэдэг. Ойдо үхэр нюдэн гол түлэб улаан байдаг, гэбэшье бидэнэр ехэнхидээ хара жэмэсыень харадагбди.

ГҮЛЗӨӨРГЭНЭ

Гүлзөөргэные үдхөөр ургаһан һөөг бургааһан соогуур бэдэрхэ хэрэгтэй. Майн һүүлһээ июнь хүрэтэр сэсэглэдэг. Сагаан сэсэгтэй. Июлиин һүүл багаар, августда жэмэс үгэдэг. Хүрин улаан жэмэстэй. Хара ногоон набшаһатай, набшаһыень сай шэнгеэр эдеэшүүлдэг.

Нохойн хоншоор

Шасаргана

НОХОЙН ХОНШООР

Хара хүрин гэшүүһэтэй адаалхай һөөг. Хүхэльбэ ногоон набшаһатай. Тэрэнииень сай болгон эдеэшүүлдэг. Июнь соо сэсэглэдэг. Харабтар гү, али сайбагар ягаан сэсэгүүдтэй. Жэмэсынь гонзогоршог, улаан. Сентябрь соо түүдэг.

ШАСАРГАНА

Гэшүүһэниинь боро холтоһотой багахан адаалхай модон. Июль соо сэсэглэдэг. Жэжэхэн сайбар сэсэгүүдтэй. Гэбэшье жэмэс олонтой. Тэдэнь яларһан шара улаан үнгэтэй, үдхэн баглаанууд боложо ургадаг.Үбэлдөө, багашаг жабартай үеэр түүдэг.

Газарай улаагана

Забаан зэдэгэнэ

ГАЗАРАЙ УЛААГАНА

Абар-табар модотой ой соо ургадаг. Гурбалжалһан дүрсэтэй, сайбагар ногоон набшаһатай. Сагаан сэсэгтэй. Газарай улааганын жэжэхэн жэмэсүүдынь нэгэ доро гурба-табаараа гэшүүһэн дээрэ байдаг, улаан үнгэтэй,шүүһэлиг гашуубтар амтатай.

МАЛИНА (ЗАБААН ЗЭДЭГЭНЭ)

Ойн малина хүнхэр жалга соогуур, горхоной эрьеэр ургадаг. Июнь-июль соо сэсэглэдэг. Ягаан сэсэгтэй. Августын эхеэр эдеэшэдэг. Шүүһэлиг хүрин улаан жэмэстэй. Саадта ургадаг малина һураггүй томо байдаг.

Мүшэ модон

Хара нэрһэн

МҮШЭ МОДОН

Ойн мүшэ модон эхүүн амтатай гашуун жэмэс юм. Гэбэшье эдеэниинь ехэ витаминтай. Боро сэсэгүүдтэй. Үдхэн ногоон набшаһатай. Августын һүүл, сентябриин эхин багаар эдеэшэдэг. Жэмэсынь ялагар улаан баглаанууд боложо, һэнжылдэн байдаг. Саадта харашье мүшэ модон ургадаг юм.

ХАРА НЭРҺЭН

Набтархан һөөг, оройдоол 40 см. болодог, нарһан болон хасуури модон соо ургадаг. Жэжэхэн набшаһатай. Июниин эхеэр сэсэглэдэг. Сайбар ягаан сэсэгтэй. Хара хүхэ үнгэтэй, гашуубтар зохид амтатай жэмэстэй. Августын эхеэр түүдэг.

"Хараасгай" һэдхүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>