УНАҺАН НАБШАҮдэр ошохо бүри модоной набшаһад шэнгэрнэ. Модод набшаһадаараа бүхэли зундаа агаарһаа тэжээл дамжуулжа абадаг. Зун үнгэрбэ. Модоной унтаха саг ерэбэ. Набшаһад хэрэггүй болобо. Дээрэ, модоной оройдо шууяжа, эгээ түрүүн нара угтажа байhан набшаhад мүнөө газар дээрэ хэбтэнэ. Намарай шанга hалхин унагаагаа.

Заряа, доргонууд нүхэндөө оруулжа, дулаан унтари заhана. Набшаhад газарай шииг газаашань табидаггүй. Yмхирэн үжэхэдөө газарта шэмэ үгэнэ. Тэрэ шэмээр залуу модод тэжээгдэнэ. Тэрэ модондо шэнэ набшаhад ургадаг.

Н. НАДЕЖДИНА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>