ХАСУУРИ

Урихан хабарай ерэхэдэ,

Ойн модод шууяна, хүхюутэй,

Тэдэнэй дунда хасуури

                              гансаараа

Түглын барайна, абяагүй.

Хүйтэн үбэлэй ерэхэдэ,

Хүбшын модод шууяна,

                              гомдолтой,

Гансал хасуури һанаа

                              амар,

Ногоон зандаа, шэмээгүй.

А. ПЛЕЩЕЕВ<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>