АЯ ГАНГА

Арад бүхэндэ өөрын дуратай ургамал бии. Буряад арадай нангин һайханаар һанадаг ургамалынь ая ганга мүн. Энэмнай хоёр ургамалһаа бүридэнэ. Ая гээшэнь арбаад сантиметр үндэрөөр ургадаг, сайбар ногоон үнгэтэй юм, харин гангань газараар няалдан ургадаг буржагар ягаахан сэсэгтэй. Ая гангын анхилаан хоншуу һайханаар хүдөө талаар хангалтахань хэды гоёб!

Түрэл араднай бөө мүргэлтэйшье байхадаа, удаань буддын шажантай болоходоо, обоо, дуулга, дасандаа тахилга хэхэдээ, ая гангые хэрэглэдэг бэлэй. Гадна тэрээгээр халуун аршаанай зай болгон, эмгэг үбшэнтэниие аргалдаг юм. Мүн баһа айл бүхэн тооной хоймор таладаа энээхэн үбһые хадагалан, гэр бараагаа арюудхажа, тодхор тахалай бодисуудые һүнөөдэг.
Ая ганга
Манай алдарта поэт Дондок Улзытуев энэ аша туһата ургамалые Буряад ороной һүлдэ тэмдэг болгон, «Эрьесэ» гэһэн шүлэгтөө иигэжэ домоглоһон юм:

Аглаг сэнхир

Адуун талым

Аригуун охин,

Амгалан сагаан

Магтаал дуунайм

Аялгын эхин...

Ганга жалгын

Анхилаанай

Гашуун хангал,

Ганган гуа эжынэрэйм

Галша заншал;

Амитан бүгэдын

Амисхаалда аятай һайхан...

Алтарганын үүри болон

Амаржаһан,

Арад зонойм

Юрөөл болон

Алдаршаһан

Ая ганга, Ая ганга !


Лубсан ШАГДАРОВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>