МОДОДОЙ АРСАЛДААН


Cарһан модон

Хэмнай дээрэб гэжэ модод арсалдаба. Сарһан модон иигэжэ хэлэбэ:

„Би бүхы мододой эзэн гээшэб! Үндэһэмни газарта доро оронхой, гурбан алда бүдүүн бэетэйб, үзүүрни тэнгэри өөдэ харанхай, набшаһадни араатай, гэшүүһэдни түмэрөөр шудхаһан шэнги. Һалхи-шуурганда найгадаггүйб, аадар бороодо нугардаггүйб".

Иигэжэ сарһан модоной бэеэ һайрхахые алим дуулаад хэлэбэ: „Мантан сарһан , томо, бүдүүнби гэжэ байжа ехээр бэеэ бү һайрха: үрэһэншни гансал гахайн эдеэн, харин минии ягаа улаахан алим айл бүхэнэй стол дээрэ байдаг".


Алим

Сагдуул нар­һан энэ арсал­дааень дуулаад, зүүр­хэг үзүүрээ най­гуулан хэлэбэ: „Байзагты бэеэ магтахаяа: үбэл болохо, тиихэдэнь хоюулан нюсэгэн зогсохот, харин минии хурса ногоон шэлбэһэд юуншье һаа үлэхэ. Хүйтэн орондо хүн зон намгүйгөөр ажаһуужа шадахагүй, би тэдэнэй пеэшэн түлинэб, гэр баринаб."

К. УШИНСКИЙ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>