ШАСАРГАНА

Шасарганын зэрлиг һөөгүүд дэлхэй дээрэ хаа хаанагүй ушардаг: Баруун Европодо, Турцида ба Иранда, Хитадта ба Монголдо, Пакистанда болон Индидэ, Дунда Азида, Кавказда, манай Буряадта.

Бэшэ жэмэстэ ургамалнуудһаа шасарганые илгаруулхада бэлэн: тэрэнэй шүрэдэл жэжэхэн шара улаан жэмэсүүд намаадаа няалдашаһан байдаг. Шасаргана хүйтэнһөө айдаггүй юм, тиимэһээ тэрэниие байрын саһанай ороһон хойно суглуулдаг.

«Элүүр энхын жэмэс», «сибириин ананас», «витаминай комбинат» гэхэ мэтээр арад зон тон аша туһатай ургамалаа нэрлэдэг. Шасарганын жэмэс эдеэ хоолдошье, эм домдошье оролсодог юм.

Зарим залхуушуул хадхуурһаань хашараад, һөөгыень узуураарнь сабшахаа һэдэдэг. Шэрүүн уларилтай Сибирь дайдын ургамал бүхэн байгаалиин олон жэлэй «ажалай» үрэ дүн гээшэ. Тиимэһээ шасарганын һөөгүүдые гамнаха хэрэгтэй.


"Хараасгай" һэдхүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>