УРГАСАДА ОЙ ЯАЖА ТУҺАЛДАГ БЭ?

Ой хадаа хүндэ ехэ аша туһа хүргэдэг. Ойто газарта шииг нойтон элбэг байдаг. Модод газарые халуун наранһаа, һалхинһаа хамгаалдаг, тиимэ хадань һэрюун ба шииг нойтон ойн һүүдэртэ удаан байдаг. Хабартаа саһан ой соо гансата бэшэ, ааляар хайладаг, ой дотор шииг нойтоной удаан байдаг хадань гол, горход зундаа үргэлжэ урдана. Ойгүй газарта иимэ бэшэ. Тэндэ халуун наран, һалхин газарые ехээр хатаадаг, саһаниинь түргөөр хайладаг, уһан гол, горхониие хүрэһөөр дүүргэдэг; зүгөөр зундаа мүрэнүүд уһаяа ехээр татадаг, харин гол, горход бүри хаташадаг.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>