БОРБИЛОО БА ХАРААСГАЙНУУД

Гэрэй хушалта доро хараасгай уурхай заһаһан аад, үшөө үндэгэлөөдүй байба. Нэгэтэ үгы байхадань, борбилоо гэрэй оройһоо буужа, уурхайн амһар дээрэ һуугаад, иишэ тиишээ хараашалһанай һүүлээр уурхай руу бурд орошобо. Тиигээд тэндэһээ тархияа бултайлгаад, пишаганажа һууна. Удангүй хараасгайнуудай нэгэн ерээд, уурхай руугаа орохо гэһэниинь уряалгүй айлшан һуужа байха бэлэйш. Хараасгай шэхэ дүлиирмээр пишаганаад, ниидэжэ үгы болошобо. Борбилоо һуужал һууна.

Гэнтэ хэдэн хараасгай ерээд, уурхайн хажууда халта хүрөөд ябашаба. Борбилоо һэншье гэнэгүй. Хараасгайнууд дахин бусахадаа хушуундаа шабар зуужа ерээд, уурхайдаа няаба. Тиигээд лэ оло дахин ошоно, ерэнэ. Уурхайнь нүхэн бага боложол байна. Борбилоонь һууһан шэгээрээ. Уурхайн нүхэн бага боложо, борбилоо далда орожо байна. Тархинь, тиигэһээр хушууниинь бултайна. Һүүлэй һүүлдэ юушье харагдахаяа болишоходонь хараасгайнууд шаг шууяа табилдан, хэды эрьелдээд ябашоо һэн.


Лодон ЛИНХОВОИН<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>