БҮРГЭД

Зарим газарта бүргэдые гарай, тэжээмэл болгожо, агнуурида һургаад, абажа ябадаг.

Бүргэдэй үшөө ниидэжэ шадахагүй, дальбараа байхадань барижа һургана. Бариха гээшэ нилээдгүй бэрхэтэй ажал ха. Уурхайнь эрид гэгшын шулуун хабсагайн хажуу талада, газаа тээшээ түбыһэн шулуунда заһагдаһан байдаг. Тэрээндэ хүрэхын түлөө хабсагайн оройһоо доошоо аргамжаар бууха юм ха. Аргамжынгаа нэгэ үзүүрые томо шулуунһаа бэхилэн уяад, нүгөө үзүүрээрнь бэеэ орёогоод, доошоо аалихан һолжорхо.

Нэгэ тиигэжэ бууһан хүн иигэжэ хөөрэнэ: «Гартаа богонихон аад, сула модо баринхайб. Томо бүргэдэйнь гэнтэ ерэжэ орохо болоо һаа, бэеэ аршалхаб. Нилээд доро ороод харахадам, досоогоо дальбараатай уурхай байба. Намайе харахалаараа тэдэ нюдэеэ хурсадхан, далияа арбагануулба. Тиигэһээр байтарынь нэгэнэйнь далиһаа барижа, тулам руугаа хэжэрхёод, нүгөөдэдэнь хүрэжэ ядажа байтарни, гэнтэ дээрэм юумэн хүүебэ. Томо бүргэд! Намда добтолон ороходоо, талаамни боложо, даляараа халта дайраад үнгэршэбэ. Уданшьегүй дахин добтолон ороходонь, гартаа байһан модоороо далииень сохиһон аад, модоёо алдажархибаб. Нилээд бэрхэтэй байдалда оробо бшууб даа. Теэд бүргэдэй дали гэмтэһэн байгаа хаш даа. Тэрэ дахин добтолоогүй һэн. Хоёрдохи дальбарааень барижа, тулам руугаа хээд, нүхэртөө дохёо үгэһэмни, дээшэм татажа гаргаа һэн».

Бүргэдые иигэжэ баряад, гарай болгожо, агнуурида һургана. Эзэнэйнгээ агнахада ехэ туһатай нүхэр болодог байна. Хүсэ ехэтэй, юумэ хүсэжэ ядахагүй. Иимэһээ бүргэдые шубуудай хаан гэдэг.


Лодон ЛИНХОВОИН


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>