ОНСО ШУБУУД

Африкада нарин бэшэгэй дарга гэжэ шубуун бии. Тон ута хүлтэй, эгээл түргөөр гүйдэг шубуун. Могой, гүрбэл мэтэ элдэб мүлхеэшэ амитадые барижа эдидэг. Тэдэниие дээрэһээнь тэһэ биса дэбһэжэ аладаг юм гэнэ. Хадхаха гэхэдэнь, даляараа сохижо хадхуулхагүй. Африкын зарим зон тэрээниие тэжээмэл болгоод, тэрээгээрээ тахяагаа харуулдаг.

Хашаагай һүүдэртэ бишыхан үхибүүн унтажа хэбтэбэ. Гэнтэ хорото могой тэрээн тээшэ мүлхижэ ябаба бшуу. Үхибүүндэ эгээл хүрэхэеэ ябатарынь нэгэ шубуун тархияа гунхылган тэрээн тээшэ даб гэбэ. Могой байшаба. Шубуунай ойротоод ерэхэдэ, могой бага зэргэ сухарин татаад, тэрээн тээшэ һүрэшэхэдэнь, шубуун хажуу тээшээ халба унаба. Могой тэрээниие онобогүй. Тиигээд дахин дахин добтолон ороно. Аймшагтай шүдэниинь шубуунай бэедэ арай-арайл хаб-яб гэн орошохоёо байна шэнги. Иигэлдэжэ байтараа, шубууниинь һамбаа оложо, һүүшэ шэнги бүхэ хоншоороороо могойе тоншоод, тоншоод абаба. Могойн гэдэргээ сухарихада, шубуун дээрэнь саб шүүрэн буужа, тархииень хушуугаараа хабшаад, хүзүүень булга мушхажархёо һэн. Могой үхөө ааб даа. Иигэжэ аюулда үртэһэн үхибүүн нарин бэшэгэй дарга шубуунай ашаар мэндэ гараа бшуу.

Африка, Араби, Австрали, Урда Американуудай тала, сүл губи газараар ниидэдэггүй шубууд байха юм. Эдэнэй эгээ томонь тэмээн хируул . Энээнэй хүл, хушуун хоёрынь айхабтар хүсэтэй гэдэг. Үндэрынь 2 метр 75 сантиметр, шэгнүүрээрээ 50-90 килограмм болодог. Эдеэниинь гэхэдэ үбһэ ногоон, хорхой шумуул. Хоёр хоёроороо байдаг. Үндэгэеэ газар дээрэ уургай түхеэржэ гаргаха. Ехэнхидээ эрэнь лэ үндэгэеэ дарадаг юм гэдэг. Тэмээн хируул баггүй түргөөр гүйдэг. Адууһанай үдьхэлһэнһөө дутахагүй хүсэтэйгээр үдьхэлдэг, тоншодог юм ха.


Лодон ЛИНХОВОИН


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>