ШОНО ГҮЛГЭДӨӨ ЯАЖА ҺУРГАДАГ БЭ?

Би, харгыгаар ябажа ябатараа, арадаа хүнэй хашхархые дуулабаб. Хонишон хүбүүн хашхарһан байгаа. Тэрэ хүбүүн талын дундуур гүйжэ ябаад, нэгэ юумэн тээшэ заана.

Би, һайсар шэртэн харахадаа, талын дундуур ехэ бага хоёр шонын гүйлдэжэ ябахые харабаб. Залуу шононь үхэһэн хурьга нюргандаа тээгээд, хүлһөөнь шүдөөрөө зуугаад ябаба. Томо шононь хойноһоонь гүйжэ ябаба.

Шононуудые харахалаараа, хонишон хүбүүнтэй хоюулаа хойноһоонь гүйлдэжэ ябаад, һүхирэлдэжэ, хашхаралдажа оробобди. Манай хашхаралдахада, нохойтой хүнүүд гүйлдэжэ ерэбэ.

Хүгшэн шононь, нохойнуудые ба зониие харахалаараа, залуу шоноёо хүсэжэ ошоод, хурьгыень саб шүүрэн абажа, нюрган дээрээ бүгтэрүүлэн хаяад, хоюулаа түргөөр гүйлдэжэ, хараа далда орошоо һэн.

Юун болоһыень тэрэ хонишон хүбүүн хөөрөө һэн: жалга сооһоо томо шоно гэнтэ гүйжэ гараад, нэгэ хурьга саб шүрэн барижа, хоолойень таһа хазажа алаад, зуужа саашаа гүйгөө һэн.

Урдаһаань гүлгэн шоно гүйжэ гараад, хурьганда аһашоо һэн. Хүгшэн шононь хурьгаяа залуу шонодоо абаашахыень үгэжэрхёод, өөрөө хажуудань һула ябаа. Гансал аюулай болоходо, хүгшэн шононь һургалгаа орхижо, хурьгаяа өөрөө абаһан байна.

Лев ТОЛСТОЙ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>