ХЭН ХҮЙТЭНДЭ ДУУЛАНА ГЭЭШЭБ?

Хэн хүйтэндэ дуулана гээшэб? Анхаран харыш даа: харалжан мүн лэ уһанай ойро дайралдадаг. Харалжан үбэлдөө хүрэдэггүй һайлуур горхоной хажуугаар үбэлжэхэ дуратай. Адаглахадаш – хара-сагаан үбсүүниинь сайбалзаад лэ, уһанда шунгашаха. Харалжан һайнаар тамардаг шубуун – далинуудынь һэрбээ хүл шэнги, хурса һабарнуудаараа шулуунуудһаа аһалдан, тэрэ уһанай оёороор хашалгүй түргэн гүйхэ аргатай.

“Хараасгай” һэдхүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>