ҮНЭГЭН

Үнэгэнэй үһэниинь һайн. Теэд үнэгэ барихань бэрхэ юм. Үнэгэнэй нүхэниинь газар соо, орохо гараха хоёр нүхэтэй.

Үнэгэн гээшэ арьяатан амитан юм: гансал мяхаар хооллодог. Үнэгэн хадаа эдихэ юумэ ехэнхидээ һүниндөө бэдэрнэ.

Зундаа шубуунай уурхай дээрмэдэн хооһолдог, шубуу барижа эдидэг.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>