ЭРЕЭН ГҮРӨӨҺЭН

Дэлхэй дээрэхи ангууд сооһоо тон дошхон ба аюултайнь — эреэн гүрөөһэн юм. Эреэн гүрөөһэн хулһа ожорһо ургаһан газарта, үдхэн бүтүү шэбэр шабха соо байрладаг. Арһанайнь үнгэ шаргал аад, һудалтай. Тиимэһээ эреэн гүрөөһэн хатанги шаргал ногоон соо харагдадаггүй. Заримдаа эреэн гүрөөһэн бүхэли үдэртөө ногоон соо хоргодожо хэбтээд, буйволые харамсаараа, нууга сооһоо харайн бодожо, амба томо сарые нэгэ сохилтоороо унагаадаг юм.

Һүниндөө агнахадань, тэрээндэ бүришье амархан байдаг. Һүниндөө ой соо элдэб ан гүрөөлнүүд уһалхаа уһалуур тээшэ ошодог. Оронго, буга, бодон гахай уһан тээшэ ошоно. Дуратайгаа барижа, үдэшын хоол хэхээр байдаг. Мүнөөдэр буга, үглөөдэр гахай дайралдаха байна.

Хамаг ангууд эреэн гүрөөһэнһөө айдаг, эреэн гүрөөһэн хүндэшье аюултай юм. Хүниие эдидэг эреэн гүрөөһэд бии юм. Тэдэнэр хүнииел агнадаг. Энэ хадаа хүгшэрһэн эреэн гүрөөһэд гээшэ гэжэ ангуушад хэлсэдэг. Хүгшэрһэн эреэн гүрөөһэдтэ хурдан буга хүсэгдэхэгүй, буйволтай тулалдахань аюултай. Тиимэһээ гансаараа ябаһан хүнэй хойноһоо мүрдэн дахаха ушартай болодог байна.

Энээндэ хүгшэрөөшэдэйшье мэхэ гохонь хүрэхэл байна.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>