БУСАДАГ УҺАНАЙ ШУБУУД

Бүднэ — перепел
Галуун — гусь
Нугаһан — утка
Һараалжан — бекас
Отоголжон (сусагаалжан) — кулик шилоклювый
Хайлгана, сахали — чайка
Тохорюун — журавль серый
Халзан харгана, харууна — гагара
Хун шубуун — лебедь
Хүхэ дэглы — цапля серая
Хойхо — баклан
Шүрхы — чирок

Хун шубуун


Нугаhан


Тохорюун

ЮРЫН ШУБУУД

Алаг туун — галка
Алаг тоншуул — дятел
Алтан гургалдай — соловей красношейка
Алаг шаазгай — сорока обыкновенная
Боро шаазгай, итаг шаазгай — кукша (сойка)
Борбилоо — воробей
Булжамуур — жаворонок
Бүргэд — беркут
Бүбөөлжэн — удод
Гулабхаа, тагтаа — голубь сизый
Турлааг — ворона
Түүтэй — горлица
Уули — сыч
Уран шубуун — ремез среднеазиатский
Хайргана — жаворонок рогатый
Харсага — ястреб
Хараасгай — ласточка
Хара тоншуул — черный дятел
Хирээ — ворон
Хулда — лунь камышовый
Хүхы — кукушка
Хүхэсэгсы, хүхэ сүгсэгы — трясогузка
Хүхэ шаазгай — сорока голубая
Хүхэ буха, бухандай — синица
Шара шубуун — сова
Шонхоло — клушица, грач красноклювый
Шиисгалдай — поползень
Элеэ — коршун
Эрьюу боро, бэгсэргэ — филин
Ямаан хараасгай — ласточка

Алаг туун


Шаазгай


Хухы

ОЛЗОБОРИИН ШУБУУД

Торхируун — серая даурская бородатая куропатка
Тоодог — дрофа
Һойр — глухарь
Хүдүү — рябчик
Хура — тетерев

Хүдүү


Талын бvргэд


Хирээ


Галдан ЛЁНХОБОЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>