НИИДЭН ОШОХОҺОО УРИД

В. Урбазаевай гэрэл зураг

Намар болохо тээшэ олонхи шубууд сугларан һүрэглэжэ, ой ба талаар эдеэлсэ бэдэрдэг.

Дэгжэһэн дальбараануудай һүрэгтөө ниилэжэ ерэхэ бүри хүхюутэй болодог. Зуун паар нюдөөр дайсанаа харууһална, зуун хушуугаар добтолгодонь харюусаха юм. Аюул болохоёо байһые урид хараашань, бүхы һүрэгэйнгөө үрдижэ гарахын тулада абяа үгэдэг. Хэрбээ нэгэнэйнгээ аюулда ороо һаань, бусадынь хашхаргаа гаргадаг юм.

Бүгэдэ нэгэнэйнгээ түлөө, нэгэн бүгэдын түлөө гэһэн журамтай юм.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>