САГААН ТОХОРЮУНСаб сагаан бэетэй, далинуудынь үзүүртээ харанууд; хоншоор, хүлнүүдынь ягаа-улаан юм. Тэрэнэй дальбараань зээрдэ зүһэтэй. Наринаар хоршогонон татаад абяа гарадаг. Хойто зүгөө зорижо, Буряад дайдые алас ниидэхэдээ, Сэлэнгын адаг, Яруунын нуурнууд дээгүүр бууна.

Эдэ жэгүүртэд хоморой амитад болонхой. Зарим шубуудынь тон үсөөхэн үлөө. Тэдэниие хамгаалжа ябаха хэрэгтэй.

“Хараасгай” һэдхүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>