ҮБЭЛДӨӨ ТОНШУУЛ ЮУГЭЭР ХООЛЛОДОГ БЭ?

Манай ой соо нэгэ шубуун бии юм. Сагаан толбонуудтай хара бэетэй аад, духынь үһэнүүд шад улаан үнгэтэй. Энэ шубуун хадаа тоншуул гэжэ нэрэтэй юм. Бүхэли үдэртөө тоншуул ой соогуур ниидэн ябажа, эдихэ хоол бэдэрнэ. Модон дээрэ һуугаад, ондоо шубууд шэнги, модоной гэшүүһэн дээрэнь бэшэ, харин сэхэ бэедэнь һуужа, хушуугаараа модо түг-түг, түг-түг тоншосогооно. Модоной хальһан дороһоо хорхой гү, али сохо оложо эдинэ.

Заримдаа модон дорохи саһан дээрэ борбоосгой олоороо хэбтэхэ юм. Энэ хадаа тоншуул эдеэлһэн байна. Нарһанай ба хасууриин үрэһэ абажа эдеэ. Теэд хооһон борбоосгойнуудынь саһан дээрэ үлөө гээшэ.

Г. СКРЕБИЦКИЙ, В. ЧАПЛИНА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>