ХАРА ХИЛЭН

Апрель һарын эхеэр ерэдэг. Тэрэ ерэһээр уурхайгаа түхеэржэ ородог. Хара хилэн шубуунай уурхайе хушануудай, шэнэһэн модоной, хада хабсагайн оройгоор хараһан байгаа ёһотойт. Дальбараагаа дулаанда байлгахын тула уурхай соогоо хүбхэ, хагдан үбһэ, шубуунай үдэнүүдые дэбдинэ. Хара хилэн шубууд жараахай, баха, хорхой сохонуудаар хоол хэнэ. Сүхэ, Бүхэн, Муя, Эрхүү голнуудаар үзэгдэнэ.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>