ХЭРМЭН ЯАЖА ҮБЭЛЖЭДЭГ БЭ?

Хэрмэндэ үбэлдөө хүйтэн жабаршье, хүүемэ һалхиншье аймшагтай бэшэ. Һалхи шуурганай, хагсуу хүйтэнэй болохолоор, хэрмэн уурхай уруугаа шамдан ороно.

Хэрмэнэй уурхайнь, шубуунай уурхай шэнги, модоной мүшэр, һалаагаар хээтэй байдаг. Теэд юун зохидхоноор хэгдэнхэй гээшэб — томо шаар шэнги түхэреэн аад, хажуу таладаа орохо, гараха нүхэтэй.

Уурхай соонь зөөлэн хуурай дэбдихэр дэбдеэтэй; зосоонь аятай зохид, дулаан. Хэрмэн уурхай соогоо ороод, хүйтэн һалхинай үлеэхэгүйн тула нүхэеэ үшөө дэбдихэрээрээ бүглэнэ. Тиигээд бүмбыхэдэжэ хэбтээд, һагсагар һүүлээрээ хушаад, унташана.

Газаа таладань ханхинама хүйтэн һалхин шууяжа, адаалхай жэжэхэн саһан шабажал байха юм. Шуурганай зогсоходо, хэрмэн уурхай сооһоо бултайн гараад, шэлгээгээд, модонһоо модондо һүрэн гарана — эдихэ хоолоо бэдэрнэ: нэгэ тээ хасуури, хушын борбоосгой таһалан абана, нэгэ тээ зундаа модоной гэшүүһэндэ хатаахаяа өөрынгөө үлгэжэрхиһэн хуурай һархяаг бэдэрэн олоно. Зүгөөр хэрмэнэй гол шухала эдеэ хоолынь үшөө бүри намарһаа хойшо кладовой соонь — бүдүүн хухюур модоной хүнды соо — бэлэдхээтэй байдаг. Тэндэнь борбоосгойшье, һамаршье байха юм — бэлэдхэлынь бүхэли үбэл соо хүрэнэ.

Г. СКРЕБИЦКИЙ, В. ЧАПЛИНА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>