ҺОЙРОЙ НААДАН

Саһанай хайлаад байха үеэр хара тужа нарһан газарта хооһон хутагын хуй сохиһон мэтэ абяан дуулдадаг. Энэ абяан аалиханаар эхилээд, түргэдэ түргэдэһөөр бүри түргэдэн, дахин урда мэтээр эхилдэг. Энэ үедэ ангуушад һойрой нааданда һууридая гэлсэн мордожо, наададаг газартань ошожо хонодог.

Нааданиинь үүр сайжа байха үеэр эхилдэг. Һойрнууд наранай дээрэ гаратар газараар эрьюусэлдэн наададаг. Энэ наадажа байха үедэнь нэгэ хара һойр харуулшан һуудаг. Хэрбээ дайсанай ойртоо һаа, бэшэ нүхэдтөө тэмдэг үгэдэг.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>