ХҮХЭ БУХАНУУД

Нюдэн соомни жэжэхэн юумэн орошобо. Тэрэнээ гаргаһаар байтарни, нүгөө нюдэндэмни жэжэхэн юумэн баһа орошобо.

Модон тээһээ хибэдэһэ һалхинай нам тээшэ хиидхүүлэн асаржа байһыень ажаглабаб. Һалхи өөдэ харахадаа, тон бишыхан хоёр хүхэ бухануудые харажархибаб.

Хүхэ буханууд хуурай модо хушуугаараа нүхэлжэ байба. Тэдэнэр үмхи модон сооһоо хорхой олоод, эдижэ байба.

Ехэ түргөөр хүдэлмэрилжэ, шубуухай, минии хараһаар байтар, модо уруу улам саашаа орожол байба. Удабашьегүй нэгэ хүхэ бухынь гансал һүүлынь үлэбэ.

Би тэрэ модондонь һэмээхэнээр маряажа ошоод, һүүлэйнь бултайхадажа байһан газарыень гарайнгаа альгаар бүглэжэрхибэб. Тэрэ шубуухай гансата үхэшэһэн юм шэнги болошобо. Би альгаа абаад, хургаараа һүүлдэнь хүрөөд абабаб – нэгэшье хүдэлэнгүй хэбтэнэ. Хургаараа нюрга уруунь эльбэбэб – үхэһэн юм шэнги хэбтэнэ.

Тэрэ үедэ нүгөө хүхэ бухань модоной гэшүүһэн дээрэ һуугаад, абяа гарасагаажа байба. Хүдэлэнгүй хэбтэ гэжэ нүхэртөө тэмдэг үгэжэ байһан шэнги һэн.

Би тэрэ шубуухай ехээр зобоонгүй, хажуу тээшээ болобоб.

Тиихэдэмни сүлөө байгша шубуухайнь тон тусгаар ондоогоор абяа гараадхиба.

Нүхэн соохи шубуунай һүүлынь үгы болошобо. Тиигээд шубуухай хара һудалтай толгойхоноо бултайлгажа, абяа гараад, тэндэһээ ниидэн гарашаба.

Хүхэ буханууд модоной орой дээрэ һуугаад, нам тээшэ хаража байбад. Би саашаа ошонгүй, тэндээл зогсожо байбаб. Тэдэ шубуухайнуудни абяа гараад, ниидэжэ ябашоо һэн.

М. ПРИШВИН


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>