ШУБУУДАЙ ГЭРНҮҮД

Хабартаа халуун оронуудһаа элдэб шубууд манай эндэ бусажа ерэдэг. Уурхай заһажа, үндэгэ гаргажа, дальбараануудаа дэгдээжэ эхилдэг.

Нэгэ зарим шубууд уурхайгаа бургааһан соо, модон дээрэ, нүгөө зариманиинь газарта, үдхэн ногоон соо, заһадаг юм. Уурхайгаа модоной хүнды соо заһадаг шубууд бии юм.

Модоной хүнды олохолоороо, тэрээн соо хуурай хагда, хүбхэ, үдэ, нооһо зөөжэ, уурхайгаа заһана.

Тиимэ шубуудта ши өөрөө гэрхэниие хэжэ шадаха байнаш. Тиимэ гэрхэн соо шаархайшье, хүхэ бухашье, борбилоошье байрлажа болоно. Эдэ шубууд саад, огород гэмтээдэг элдэб хорхой, төөлүүрнүүдые эдихэ байна

Эдэ шубууд — манай нүхэд.

Г. СКРЕБИЦКИЙ, В. ЧАПЛИНА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>