ХАРААСГАЙНУУД БУСАЖА ЕРЭБЭ

Хараасгайнууд далайн саанаһаа бусажа ерэбэ. Иишэ тиишээ ниидэнэд, тогтуурияа оложо ядан хүлгэнэд, сарай һарабшын орой доро шабар уурхай заһана.

Юун гэһэн шадамар гээшэб! Хараасгай голой эрьеһээ монсогорхон нойтон шабар асараад лэ няана, асараад лэ няана. Тэдэнэр уурхайгаа корзинахан шэнгеэр дархалан хээд, хажуу тээнь орохо нүхэ үлөөнэ.

Энэ нүхөөрөө уурхай соогоо үдэхэнүүдые суглуулан асарна, дальбараануудтань үндэгэнһөө гарахадань, дулаахан ба зөөлэхэн байха юм.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>