«ШЭБЫ-ШЭБЫ»

«Шэбы-шэбы» гэжэ хонгёо дуунай абяа һайлуур уһанай эрьедэ дуулдана. Энэ хушуун дороо залаатайхан бишыхан шубуухай байха. Һахалта хүхэ буха гээшэ. Эмэ шубууниинь һахалгүй ааб даа. Нуурай эрьеэр байражадаг энээхэн шубууе сагаахан һудалтай харабтар даляарнь таниха байхат. Харин тиихэдэ монголой булжамуур талада амидардаг. Тэрэ хээрэ, харгын далангаар үбэлжэдэг. Хоол эриһэн мэтээр хүндэшье дүтэлдэг. “Улаан дэбтэртэ” оруулагдаашьегүй һаа, монголой булжамуур мүн лэ харалжандал хомор болошонхой, теэдшье хонгёо хоолойгоор һахалта хүхэ бухада булигдахагүй. «Шэбы-шэбы... Пинь-пинь...» Юун тухай шубууд дууланаб?

“Хараасгай” һэдхүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>