ХАРУУЛШАН БОРБИЛОО

Саад соохи субаса дээгүүр залуухан борбилоонууд һүрэлдэнэ, дэбхэрэлдэнэ.

Хүгшэн борбилоонь дээрэ, модоной һалаада, һуугаад, дайсан шубуунай харагдахые агнан гэтэн һууба. Ара хашаа дээгүүр дээрмэшэн харсага абяагүйхэнөөр ниидэжэ ерэбэ. Тэрэ жэжэ шубуудай хэрзэгы ехэ дайсаниинь юм.

Гэбэшье хүгшэн борбилоо тэрэ харсагые үни харажархёод, хайшаа ошохыень харан һууба.

Харсага улам улам лэ ойртоно.

Хүгшэн борбилоо бэшэндээ мэдээ үгөөдхибэ, хүбүүдынь нюдэ сабшаха зуура бургааһан соогуур хоргодошобо.

Хуу абяагүй болошобо.

Гансал харуулшан борбилоо модоной һалаа дээрэ һууна. Хүдэлхэеэ болижо, хорошонхой, харсага уруул сэхэ гэтэнэ.

Хүгшэн борбилоогой һуухые харажархимсаараа, харсага далияа һэгсэржэ, һабараа арбайлгажа, һомон шэнги доошоо шуумайн оробо.

Тиихэдэ хүгшэн борбилоо бургааһан уруу унашаба.

Харсага юушьегүй үлэшэбэ.

Хайша хайшаа хараашална. Мяхашын хорониинь ехээр бусалба. Шара нюдэдынь, гал шэнги, ялалзажа байба.

Дээрмэшэн бэеэ һэгсэржэ, саашаа ниидэжэ ошобо. Борбилоо баһа дахин тэрэ модонойнгоо һалаа дээрэ һууба, хүхюугээр абяа гараба.

Борбилоогой хүбүүд, бургааһан сооһоо дуу шуун болоһоор, шууялдажа гараад, харгы дээгүүр һүрэлдэн, дэбхэрэлдэн ябаба.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>