САҺАН ДОРО БАЙРЛАДАГ ШУБУУД

Нэгэтэ иимэ ушар болоһон юм: би санаар ой соогуур ябажа ябабаб. Наратайшье һаа, янгинама хүйтэн үдэр байгаа. Үндэрнүүд модотой нэгэ ехэ ойн соорхой соо орошобоб. Харан гэһээмни, хуранууд хуһанай гүлгэдые түүжэ эдижэ һуубад.

Яажа тэдээндээ дүтэлхэмни ааб гэжэ һанаата боложо зогсобоб. Тэдэмни гэнтэ доошоо дэрд гэжэ унаад, хуһанай узуурта саһан соо үгы болошобод. Хойноһоонь харсага шуумайн хуһан доро буушаба, иишэ тиишээ саһан соогуур ябасагаана. Эгээл хурануудай тархи дээгүүр ябана, теэд саһа нүхэлөөд, барижархихань яашье һанаандань ороногүй. Би ехэл һонирхожо харабаб.

Хуранууд саһан доро гэр байратай байгаа.

М. ПРИШВИН


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>