АРСАЛАН

Аяншад иигэжэ хөөрэдэг: ааяма халуун сүл губи газарта һүни түргөөр болошодог, харанхы боломсоор, хаана яана абяанууд гараха юм.

Гэнтэ тэнгэриин дуун шэнгеэр хүнхинөөд, сууряатадаг. Энэ хадаа арсаланай хашхараан — арсаланай хэрхирээн гээшэ. Арсаланууд агнуурида гараба.

Түргөөр ба ехээр түүдэг носоожо, буугаа һайнаар шалгаха хэрэгтэй, юуншье боложо магадгүй.

Арсаланууд олоороо һүрэглэн аблажа ябадаг. Арсалануудай замдань майханай дайралдабал, хүншье һайн юумэ үзэхэгүй.

Арсаланууд ганса гансаараашье дэрээбэн соогуур агнажа, мал хулуудаг. Һүни хашаа дээгүүр харайн орожо, малай шэлэ дээрэһээнь зуугаад, һөөргөө хашаа дээгүүр харайжа гарашадаг юм. Манай эндэ үнэгэн лэ тиигэжэ тахяае абаашадаг.

Арсаланууд тала газарта, бургааһан соо, хадада байрладаг. Арсаланууд хошоодоороо — эрэ эмэ хоёр — нүхэсэн ябадаг. Эрэ арсаланайнь дэлһэн үдхэн, һаглагар, эмэ арсаланиинь миидэ адлирхуу — жэгдэ нооһотой. Арсаланай гүлгэд мүн лэ миисгэйн хүүгэд шэнги юумэд түрэдэг, гансал ехэнүүд, томо бүдүүн бэетэй, соохор толботой байдаг.


Е. ЧАРУШИН


Эмэ арсаланууд

Aрсалан


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>