ШАНДАГАН ҮБЭЛЭЙНГӨӨ ДЭГЭЛ ҺЭЛГЭБЭ

Үбэлдөө шандаган бамбагар, сагаан нооһотой байгаа. Үбэлэйнь дэгэл дулаахан һэн. Хабар болобо, шандаганда дулаан дэгэлһээ хахасажа, зунайхяар хубсалха сагынь болобо. Шандаган хайшан гэжэ хубсаhаа урилдаг бэ гэхэдэ, иимэ юм.

Хабартаа шандаган гуужажа эхилнэ. Үбэлэйнь сагаан нооһон унажа, орондонь ондоо, елэгэр боро нооһон ургана.

Үдхэн шэрэнги шабха соогуур шандаган гүйжэ, эндэ тэндэ үбэлэйнгөө бамбагар сагаан нооһо бургааһанда, модоной мүшэртэ үлгэн орхино. Тиигэжэ зунайхяар хубсалхадань, тэрээндэ халуун бэшэ болоо. Борохон шандаган боролжо бургааһан доро хороод хэбтэнэ — абаһаар тэрэниие обёорхошьегүйш.

Эмэ шандагад хабар тээшэ заахан зулзагадые түрэнэ. Тэдэнь ой соо, саһатай байхада, түрөөд, саһан хайлажа, газарай харлахада, тэдэнь бүри хүсэд гүйлдэдэг болоод байна — наруули игаабари талмайнууд модоной залуу гүлгэ набшаһадые мэрэн эдинэд, шандаган наадаар нааданад.

Г. СКРЕБИЦКИЙ, В. ЧАПЛИНА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>