ЗАГАРАЙ

Аймагай түб – Загарай һуурин

Эзэлдэг талмай – 6 602 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 50 900 хүн.

Тэрэ тоодо 24 200 эрэ, 26 700 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Загарай хүрэтэр 65 км.

1935 оной февралиин 11-дэ байгуулагдаа


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>