МЭДЭЭЖЭ ЗАХААМИНААРХИД

АЛДАРТА ЭЛИНСЭГ ХУЛИНСАГУУДНАЙ

ХАН ХОНГООДОР (1640-1690 онуудай үедэ ажаһууһан) – Захааминай хонгоодорнуудай элинсэг таабай, тэрэ түрүүшээр һамгантаяа Монголһоо Түнхэндэ ерээд, һүүлдэнь Захааминай Далахайда 1670-аад онуудта ерэһэн. Аша үринэрынь Далахай, Ёнгорбой, Шара-Азарга тосхонуудые байгуулһан түүхэтэй.

СЭСЭН ТААРАСХАЙ (1700-1750-яад онуудай үе) – Захааминай аштараг-хонгоодорнуудай элинсэг таабай, 1730-аад онуудта Түнхэнһөө Захааминай Санагада хилын харуулда ерэһэн.

МҮНХЭ ТААБАЙ, ГЭНЖЭГЭН ТӨӨБИИ (1700-1750-яад онуудай үе) – Захааминай хүрхүүд зоной элинсэг таабай төөбии хоёр. Эдэнэр Түнхэнһөө Захааминай Нурта нютагта хилын харуулда ерэһэн. Аша үринэрынь Нурта, Хужар, Дүтэлүүр, Борто тосхонуудые байгуулһан.

ГОХИН, ХООНДО, ШАХАЙ, ҮЛҮҮН (1700-1750 онуудай үе) – Захааминай зарим хүрхүүд зоной элинсэг таабайнар. Эдэнэр Түнхэнэй Табилта, Улаан- Шулуун гэжэ газарнуудһаа Ехэ-Сахирта хилын харуулда 1730-аад онуудта ерэһэн. Аша үринэрынь Ехэ-Сахир, Сахир, Хасууртай тосхонуудые байгуулһан.

БАЖАГАДАЙ ТААБАЙ, ДҮРБЭД ТӨӨБИИ (1640-1690 онуудай үе) – Захааминай тэртэ угтанай элинсэг таабай төөбии хоёр. Бажагадай 1680-яад онуудта Монголһоо Түнхэндэ ерэһэн, һүүлдэнь тэрэнэй аша хүбүүд Түнхэнһөө Захааминай Дархинта, Сагаан-Морин нютагуудта ерэһэн. Эдэнэрэй аша үринэр Дархинта, Мэлэ, Баян-Гол, Зэмхэ тосхонуудые байгуулһан.

МИНААХАЙ ТААБАЙ (1640-1690-ээд онуудай үе) – Захааминай һойһо угтанай элинсэг таабай. Тэрэ 1680-яад онуудта Захааминай Хуртага нютагта ажаһуугаа. Тэрэнэй аша үринэрынь Хуртага, Бүргэ, Хамни, Үлэгшэн тосхонуудые байгуулһан.

ОНГОРЁОН АБХАЙ ХОЁР (1700-1750 онуудай үе) – Захааминай шошоологуудай элинсэг таабайнар, Түнхэнһөө Захааминай Санагада хилын харуулда 1730-аад онуудта ерэһэн, аша үринэрынь Санага тосхониие байгуулһан.

ШАЖАН СӨӨХЭР (1680-1730-аад онуудай үе) – Захааминай сөөхэрнүүдэй элинсэг таабай, тэрэ 1700-аад онуудта Утаата болон Далахай нютагуудта ажаһуугаа, аша үринэрынь Утаата, Далахай тосхонуудые байгуулһан.

МАРГА ТААБАЙ (1680-1730 онуудай үе) – Захааминай, уляаба зоной элинсэг таабай, тэрэ хүбүүдтэеэ Түнхэнһөө Захааминай Сагаан-Морин нютаг ерээд, энэ тосхониие байгуулһан.

ҮХИН ТАЙШАА (1650-1700 онуудай үе) – Захааминай сартуул зоной элинсэг таабай, тэрэ Монголһоо Зэдэ нютаг ерээ, тэрэнэй аша хүбүүд Зэдэһээ Захааминай Сээжэ, Санага нютагуудта хилын харуулда ерэһэн.

МУНГААЛАЙ ОБОО-ШИДЛЭНХЭ, УХАНА ХОЁР (1720-1770 онуудай үе) – Захааминай хамниган зоной элинсэг таабайнар, тэдэ Армаг, Хамни нютагуудаар 1750-дахи онуудта ажаһуухадаа, хилэ харалсадаг байгаа, Һүүлдэнь нютагай буряадуудтай холисолдон ниилэһэн түүхэтэй.

Ловцов, Викулин, Попов, Бутин, Назимов, Яньков, Жаркой, Злыгостев, Островский, Костов, Лосев, Малыгин, Максимов, Москвитин, Шелкунов, Шульгин, Бессонов, Поличев, Бурдуковский, Тугаринов, Тютрин (1700-1750-яад онуудай үе) – Захааминай ород зоной элинсэг таабайнар, тэдэнэр Астраханска, Калужска губернинүүдһээ, Ураалһаа, Баруун болон Зүүн Сибирьһээ Захааминда хилын харуулда 1727 оной һүүлдэ эльгээгдэһэн. Эдэнэрэй аша үринэр Харсаа, Михайловка, Усановка, Ивановка, Модон-Хүл тосхонуудые Захааминда байгуулһан.

ЛАМА, БӨӨНЭР БОЛОН ҮЗЭЛШЭ МЭДЭЛШЭД

ХАН АНЗА ТААБАЙ (1700-1750 онуудай үе) – суута заарин бөө, тэрэ эди шэдеэрээ ехэ мүндэрые саашань ябуулдаг, ган гасуур жэлдэ бороо хура оруулдаг байһан (Дархинта нютагай).

НОЛХОЙ ЗААРИН (1840-1900 онуудай үе) – мэдээжэ заарин бөө (Сагаан-Морин).

ШАМБЫН ДЭМБЭРЭН (1875-1935 онууд) – Захааминай мэдээжэ заарин бөө. Тэрэ 1924 ондо Дархинта нютагта ехэ тайлга үнгэргөөд, Монгол орон руу ябашаһан юм (Хужар).

ГҮНЗЭНЭЙ ДЫМБАА ЛАМХАЙ – һаарамба лама (Санага).

ШОЁНОЙ НИМБУУ ЛАМХАЙ – һаарамба лама, 1926-1928 онуудта Санагын дасангай шэрээтэ лама байһан.

ДАМШААГАЙ ЦЭДЭН-ДОРЖО (?–?), Санага-Булагай дасанай Аграмба лама.

ЦЫДЕНОВ ЦЫРЕНЖАП «БУРУУНАЙ ТААБАЙ» (1906-1974 онууд) мэдээжэ бөө, дайнай болон ажалай ветеран, орденоор шагнагдаһан (Дархинта).

ЗУНДУЕВ РИНЧИН ДУЛМАЕВИЧ (1926-2004 онууд) – Санагын дасангые һэргээн барюулагша, энэ дасангай шэрээтэ лама байһан (Санага).

УГ ГАРБАЛАА БЭШЭГШЭД БА МЭДЭГШЭД

ГАРМАЕВ РИНЧИН БАНЗАРХАНОВИЧ (1894-1986 онууд) – Нурта, Хужар, Дүтэлүүр, Зэмхын буряадуудай угай бэшэг бэшэһэн хүн (Нурта).

ГАРМАЕВ ДЫМПИЛ ГАРМАЕВИЧ (1897-1972 онууд) – Захааминда Cовет засагые байгуулагшадай нэгэн. Дархинта, Борто, Мэлэ, Ехэ-Сахир, Сахир, Хасууртайн буряадуудай угай бэшэг бэшэһэн хүн. Медальнуудаар шагнагдаһан (Дархинта).

ГАРМАЕВ БУДА ШАГДУРОВИЧ (1907-2004 онууд) – Далахай, Утаата, Санагын буряадуудай уг гарбалые мэдэгшэ хүн, дайнай болон ажалай ветеран, орденоор шагнагдаһан (Далахай).

НАЙДАНОВ ЦЫБИКЖАП ЦЫДЕНОВИЧ (1929 оной) – поэт, уран зурааша, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. Михайловкын, Бургалтайн, Хуртагын, Хамниин, Бүргын буряадуудай уг гарбал мэдэгшэ хүн (Михайловка).

ОЧИРОВ ПАМА ТУНДУПОВИЧ (1948 оной) – Захааминай хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Буряад Республикын габьяата багша. Үлэгшэнэй буряадуудай уг гарбал мэдэгшэ хүн (Үлэгшэн).

АЙМАГЫЕ АНХАН ХҮТЭЛБЭРИЛЭГШЭД

МАНДАГАНОВ ЯМПИЛ ГАРМАЕВИЧ (1894-1957 онууд) – Захааминай аймгүйсэдкомой түрүүшын түрүүлэгшээр 1927 ондо һунгагдаһан (Санага).

УЛЬЗЕТУЕВ ЦЫБЕН УЛЬЗЕТУЕВИЧ (1888-1951 онууд) – Захааминай түрүүшын коммунистнуудай нэгэн, аймсоведэй гүйсэдкомой түрүүлэгшын орлогшоор 1928 ондо һунгагдаһан (Үлэнтэ).

ХҮДӨӨ АЖАХЫН БОЛОН ҮЙЛЭДБЭРИИН ТҮРҮҮШҮҮЛ

АБИДУЕВА ХАНДА ДОРЖИЕВНА (1917-1999 онууд) – түрүү һаалишан, Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй депутат, орденоор шагнагдаһан (Ехэ-Сахир).

ДАНЗАНОВ БАДМА ЦЫРЕНОВИЧ (1923-19??) – Социалис Ажалай Герой, Шэтын областиин Оловяннинска районой суута хонишон, хэдэн орденуудай кавалер (Сагаан-Морин).

НОРБОЕВА ЕЛЕНА РИНЧИНОВНА (1935 оной) – мэдээжэ хонишон, Россиин Федерациин агропромышленна комплексын габьяата хүдэлмэригшэ, орденоор шагнагдаһан (Хамни).

ЦЫДЕНОВ ЖУГДЭР УНДЕЕВИЧ (1920-1980 онууд) – Буряад Республикын габьяата малшан, Ленинэй орденоор шагнагдаһан (Далахай).

ЯКОБИ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ (1938 оной) – Зэдын комбинадай элшэ хүсэнэй цехэй начальник, аймагай герман яһатан, эблэлэй түбэй түрүүлэгшэ байһан (Баянгол).

ДАЙНДА ХАБААДАҺАН ГАБЬЯАТАН

БИЧИХАНОВ ДАМДИН-ЦЫРЕН РАДНАЕВИЧ (1881-1933 онуудай үе) – хасаг сэрэгэй урядник, Закавказиин, Иранай, Болгариин газар дайдаар дэлхэйн 1-дэхи дайнда хабаадалсаһан (Санага).

ДАМЧЕЕВ БАТА МИКИШКЕЕВИЧ (1922-1965 онууд) – тагнуулшан, Алдар Солын орденой дүүрэн кавалер, тэрэнэй нэрээр Санага тосхоной нэгэ үйлсэ нэрлэгдэнхэй (Санага).

ОЧИРОВУУД: ЖАМСА, СОДНОМ, ДУГАР – АХА ДҮҮНЭР, Эсэгэ ороноо хамгаалжа, гурбуулан байлдаанай газарта унаа (Үлэгшэн).

ВАНЧИКОВ НИМА ШИРАПОВИЧ (1923-1985 онууд) – Алдар Солын 2-дохи, 3-дахи шатын орденуудай кавалер (Утаата).

ДАЛАЕВ АРДАНЖАП ОЧИРОВИЧ (1917-1943 онууд) – гвардиин морин сэрэгэй полкын комиссар, дайшалхы орденоор шагнагдаһан (Үлэгшэн).

ДУГАРЖАПОВ ВАНЧИК ДОРЖИЕВИЧ (1921 оной) – 1945 ондо Берлин хотые дайгаар абалсаһан, орденоор шагнагдаһан (Ехэ-Сахир).

ЖАЛСАНОВ ЧОЙЖИНИМА ЗАНАЕВИЧ (1920-1988 онууд) – Алдар Солын 3-дахи шатын орденой кавалер, Ленинград хотын хүндэтэ эрхэтэн (Шара-Азарга).

НИМАЕВ ЦЫРЕНДОРЖИ БУДАЕВИЧ (1910-1987 онууд) – Алдар Солын 2-дохи, 3-дахи шатын орденуудай кавалер (Хуртага).

РИНЧИНОВ РАДНА ДАБАЕВИЧ (1911 оной) – летчик. Гүрэнэй аюулгүйе хамгаалгын албанай полковник, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ Хитадта гүрэнэйнгөө тусхай даабари дүүргэһэн, орденоор шагнагдаһан (Дархинта).

ТУБШИНОВ ЦЫБИК МАГМАРОВИЧ (1960 оной) – афган дайнай ветеран, Захааминай аймагай военком, подполковник, орденоор шагнагдаһан (Бүргэ).

БАИРОВ ХЭШЭГТО ГАРМАЖАПОВИЧ (1976-1995 онууд) – 1-дэхи Чечен дайнай ветеран, «Эрэлхэг зоригой түлөө» орденоор шагнагдаһан. Тэрэнэй нэрээр Үлэгшэн тосхондо нэгэ үйлсэ нэрлэгдэнхэй (Үлэгшэн).

ПРЕДПРИЯТИ БОЛОН ДЭЭДЭ (ТУСХАЙ) ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХҮТЭЛБЭРИЛЭГШЭД

БАИРОВ ГАРМАЖАП БАЛЬЖАНОВИЧ (1926-1971 онууд) – 1964-1971 онуудта Зэдын вольфрамо-молибденэй комбинадай директор, орденоор шагнагдаһан. Тэрэнэй нэрээр Закаменск хотын нэгэ үйлсэ нэрлэгдэнхэй (Ёнгорбой).

СОКТОЕВ ВЛАДИМИР РАДНАЕВИЧ (1938 оной) – Таксимогой Молодёжно ашагта малтамал шанаржуулгын комбинадай директор, Россиин Федерациин габьяата барилгашан, медаляар шагнагдаһан (Санага).

ЦЫБИКОВ ПАМА-ЦЫРЕН (ПАВЕЛ) АЮРОВИЧ (1948 оной) – Буряадай хэлхеэ холбооной колледжын директор, Буряад Республикын габьяата инженер (Үлэгшэн).

РЕСПУБЛИКА СООГОО МЭДЭЭЖЭ ХҮТЭЛБЭРИЛЭГШЭД

БАДМАЖАПОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1953 оной) – Улаан-Үдэ хотын Октябрьска районой сэрэгэй комиссар, полковник (Михайловка).

БУТИН ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ (19??) – Сахирай дунда һургуули 1951 ондо мүнгэн медаляар дүүргэһэн, «Бурятэнергын» ахамад инженер байһан (Сахир).

ГАРМАЕВ МУНКОЖАРГАЛ ЦЫРЕНЖАПОВИЧ (1925 оной) – Буряад Республикын дайнай, ажалай, мүн хуули сахилгын албанай ветерануудай соведэй түрүүлэгшэ, дайнай ветеран, орденоор шагнагдаһан (Үлэгшэн).

БАДМАЕВ БАДМА БАНЗАРАКЦАЕВИЧ (1947 оной) – Буряадай Эрдэмэй түбэй молекулярна физикын лабораториие даагша, техническэ эрдэмэй доктор (Сагаан-Морин).

ДОРЖИЕВ ПЁТР ОЧИРОВИЧ (1948 оной) – Буряад Республикын паспортно-визын албанай начальник байһан, полковник, медальнуудаар шагнагдаһан (Шара-Азарга).

ЦЫДЫПОВ АЛЕКСАНДР ГОМБОЕВИЧ (1947 оной) – Буряад Республикын дотоодын хэрэгүүдэй министрэй орлогшо байһан, полковник, медальнуудаар шагнагдаһан (Ехэ-Сахир).

ЦЫРЕННИМАЕВ ЖАМСО ЦЫБАКОВИЧ (1928-1981 онууд) – Буряад Республикын соёлой министрэй орлогшо байһан, медальнуудаар шагнагдаһан (Дүтэлүүр).

ДОРЖИЕВ БАДМА ШАРКУЕВИЧ (1928 оной) – түүхын эрдэмэй кандидат, Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академиин профессор, Россиин Федерациин дээдэ һургуулиин габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Захааминай түүхэ» гэһэн номой автор, медальнуудаар шагнагданхай (Үлэнтэ).

БАЛЬЖАНОВ ДОРЖО ЦЫДЕНОВИЧ (1944 оной) – техническэ эрдэмэй кандидат, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин ехэ һургуулиин машина бүтээлгын факультедэй декан, доцент, Буряад Республикын һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ (Дархинта).

БАНЗАРАКШЕЕВ НИКОЛАЙ ЮМЖУРОВИЧ (1936 оной) – физикэ-математикын эрдэмэй кандидат, Зүүн-Сибириин гүрэнэй технологиин ехэ һургуулиин доцент, Буряад Республикын һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, медаляар шагнагданхай (Үлэнтэ).

ГАЛДАНОВА ГАЛИНА РИНЧИНОВНА (1942-2001 онууд) – түүхын эрдэмэй кандидат, Буряад Республикын эрдэмэй габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Захааминай буряадууд» гэһэн номой автор, Буряадай Эрдэмэй түбэй ахалагша эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ (Баянгол).

ГАРМАЕВА СВЕТЛАНА ИСКРОВНА (1938 оной) – хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин доцент, Буряад Республикын һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ (Ёнгорбой).

НИКИФОРОВ СЕМЁН ОЧИРОВИЧ (1945 оной) – техническэ эрдэмэй доктор, Буряадай Эрдэмэй түбэй ахалагша эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ (Шара-Азарга).

ЯМПИЛОВ СЕРГЕЙ (СЭНГЭ) САМБУЕВИЧ (1951 оной) – техническэ эрдэмэй доктор, Зүүн-Сибириин технологиин ехэ һургуулиин профессор, Буряад Республикын эрдэмэй габьяата хүдэлмэрилэгшэ, медаляар шагнагдаһан (Сахир).

УРАН ЗОХЁОЛШОД, ПОЭДҮҮД

САМБУЕВ МЭЛС ЖАМЬЯНОВИЧ (1940-1981 онууд) – Буряадай бэлигтэй поэт, СССР-эй Уран зохёолшодой, Һэдхүүлшэдэй холбоонуудай гэшүүн, Улаан-Үдэдэ, Москвада хэблэгдэһэн 12 номой автор. Поэдэй шүлэгүүд дээрэ олон дуунууд зохёогдонхой. Улаан-Үдэ хото болон Санага тосхондо тэрэнэй нэрэмжэтэ үйлсэнүүд бии (Санага).

ШОЙДОКОВ БАДМА ШОЙДОКОВИЧ (1921 оной) – Буряадай арадай уран зохёолшо, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряад Республикын габьяата багша, 14 номой автор, дайнай ветеран, орденоор шагнагдаһан (Санага).

ШАБАЕВ НИКОЛАЙ ЧИМИТОВИЧ (1949 оной) – поэт, Россиин Уран зохёолшодой, Һэдхүүлшэдэй холбоонуудай гэшүүн, аймагай Советскэ, партийна, профсоюзна органуудта олон жэлнүүдтэ ажаллаһан, “Буряад Үнэн” һониндо, республикын радио болон телевиденидэ (редактор, ахамад редактор) олон жэл соо хүдэлһэн, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Энхэрэл» гэжэ номой автор (Сагаан-Морин).

ДАМПИЛОВА ХАНДАЖАП ДАРМАЕВНА (1959 оной) – поэтесса, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, «Уран-Дүшэ» гэһэн аймагай уран зохёолшодой нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ, «Хабарзаан» гэһэн номой автор (Далахай).

ДОНОЕВ АЮША ЖАПОВИЧ (1933-1998 онууд) – поэт, Буряад Республикын габьяата багша, «Дуулахал дайдам Захаамин» гэһэн номой автор (Санага).

ЦЫДЕНЖАПОВ ФЁДОР ЦЫДЕНОВИЧ (1936-1974 онууд) – уран зохёолшо, «Сэсэн дархан», «Агнуурида», «Тэнгэриин залин», «Үбэлжөөндөө байхадаа» гэһэн номуудай автор (Утаата).

СОКТОЕВ НИКОЛАЙ БАТУЕВИЧ (1953 оной) – Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, артист, драматург, «Зургаан хурган», «Монгол хүүхэн» гэһэн зүжэгүүдэй автор (Ехэ-Сахир).

ҺЭДХҮҮЛШЭД, ПУБЛИЦИСТНҮҮД

ВАНЧИКОВ БАЛЬЖИН ШИРАПОВИЧ (1930-1978 онууд) – аймагай «Ажалай туг» һониной редактор байһан, «Буряад үнэн» һониной таһагые даагша байһан, медальнуудаар шагнагдаһан (Утаата).

ГАРМАЕВ ДОРЖИ ДЫМПИЛОВИЧ (1926 оной) – дайнай болон ажалай ветеран, уран зурааша, “Буряад үнэн”, “Правда Бурятии” һонинуудай ахамад уран зурааша байһан, Буряад Республикын ба Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ.

ДАШЕЕВА ГАЛИНА ХАНДУЕВНА (1952 оной) – Буряадай арадай поэт, «Буряад үнэн» һониной редакторай орлогшо, Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Эхын энхэрэл» гэһэн номой автор (Үлэгшэн).

УРАН ЗУРААШАД, МҮНГЭШЭ, АЛТАША ДАРХАШУУЛ

ДОРЖИЕВ (ГОЖОГЛОО) ЛУБСАН (1832-1922 онууд) – Захааминай суута мүнгэшэ дархан (Утаата).

ЛОГИНОВА ДОЛГОР ЛУБСАНОВНА (1905-1964 онууд) – мэдээжэ мүнгэшэ дархан (Санага).

МАНДАГАНОВ ЮРИЙ ЁНДОНОВИЧ (1947 оной) – Буряадай арадай уран зурааша, Буряад Республикын Уран зураашадай холбооной түрүүлэгшэ байһан (Санага).

НОХОРОВ РАДНА ДАМПИЛОВИЧ (1924-1992 онууд) – мэдээжэ мүнгэшэ дархан, СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн (Санага).

ТУБШИНОВ ГАЛДАН (1877-1958 онууд) – суута мүнгэшэ дархан (Бүргэ).

МЭДЭЭЖЭ БАГШАНАР

АЙДАЕВА АГРАФЕНА ИЛЬИНИЧНА (1933 оной) – Буряад Республикын габьяата багша, Россиин Федерациин арадай гэгээрэлэй эрхим хүдэлмэрилэгшэ (Ёнгорбой).

БАДМАЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1959 оной) – аймагай эрдэм һуралсалай управлениин начальник, Россиин Федерациин габьяата багша (Борто).

ЦЫЖИПОВА СЭСЭГМА БАДМАЕВНА (1947 оной) – Россиин Федерациин габьяата багша, Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуулиин директор (Үлэгшэн).

ИСКУССТВЫН БОЛОН СОЁЛОЙ МЭРГЭЖЭЛТЭД

БАБУЕВ ОЛЕГ ДАМДИНОВИЧ (1954 оной) – Россиин Федерациин габьяата артист, Х.Намсараевай нэрэмжэтэ гүрэнэй буряад драмын театр, медальнуудаар шагнагдаһан (Дархинта).

ЛУБСАНОВ ВЛАДИМИР НАМДАКОВИЧ (1928-1991 онууд) – Буряадай радиогой диктор, редактор байһан, уран зохёолшо, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, хэдэн номуудай, дуунуудай автор, орденоор шагнагдаһан (Дүтэлүүр).

ЛУБСАНОВА НИНА БАДМАЕВНА (1940-2000 онууд) – Захааминай мэдээжэ дуушан, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин Федерациин арадай гэгээрэлэй эрхим хүдэлмэрилэгшэ (Ёнгорбой).

РИНЧИНОВА ДЫМБРЫН САНЖИЕВНА (1955 оной) – суута дуушан, Буряад Республикын арадай артистка, дуу хатарай «Байгал» театр (Мэлэ).

ХАЖИТОВ СОДНОМ ДАРИЕВИЧ (1953 оной) – Россиин Федерациин габьяата артист, Х.Намсараевай нэрэмжэтэ гүрэнэй буряад драмын театр (Борто).

ЭЛҮҮРЫЕ ХАМГААЛГЫН МЭРГЭЖЭЛТЭД

БАНДЕЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1950 оной) – Республикын гүрэнэй медицинскэ страховой компаниин генеральна директор, медицинскэ эрдэмэй кандидат (Закаменск).

ДАШИЕВА ЭЛЬВИРА (ДОЛГОРЖАП) ЛАМОЖАПОВНА (1934 оной) – Буряад Республикын габьяата врач, СССР-эй элүүрые хамгаалгын эрхим хүдэлмэрилэгшэ, медальнуудаар шагнагданхай (Хужар).

ДОРЖИЕВ ДЖАНГАР ДУГАРОВИЧ (1952 оной) – Буряад Республикын габьяата врач, Захааминай аймагай территориально-медицинскэ нэгэдэлэй ахамад врач байһан, Улаан–Үдын медицинскэ колледжын директор, медицинын эрдэмэй кандидат (Утаата).

МУРУЕВА ЛЮБОВЬ НИКИФОРОВНА (1939 оной) – Буряад Республикын габьяата врач, СССР-эй элүүрые хамгаалгын эрхим хүдэлмэрилэгшэ (Үлэнтэ).

ЦЫБИКОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ (1959 оной) – Буряад Республикын габьяата врач, Н.А.Семашкын нэрэмжэтэ республиканска больницын нюдэнэй микрохирургиин таһагай эмшэн (Хужар).

СУУТА СПОРТСМЕНҮҮД БОЛОН ТРЕНЕРНҮҮД

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1954 оной) – спортын мастерта кандидат, боксоор мэдээжэ тренер, бүхэроссиин категориин судья, Буряад Республикын физическэ культурын габьяата хүдэлмэрилэгшэ (Бүргэ).

ГАЛДАНОВ ВАЛЕРИЙ ДАШИЕВИЧ (1959 оной) – боксоор СССР-эй спортын мастер, 1983 ондо РСФСР-эй арадуудай Спартакиадада мүнгэн медальда хүртэгшэ (Сахир).

ДУГАРОВ АЛЕКСАНДР ДОРЖИЕВИЧ (1955 оной) – Буряадай суута боксёр, боксоор Европын мүрысөөндэ хүрэл медальда хүртэгшэ, уласхоорондын классай спортын мастер, Москвагай ЦСКА-гай боксоор залуушуулай командын начальник (Үлэгшэн).

ДУГАРОВ АЛЕКСАНДР (САНЖАЙ) ДАШИЕВИЧ (1947-1985) – республикын мэдээжэ боксёр, республикын суглуулагдамал командын гэшүүн, Улаан-Үдэ хотын хэдэ дахин чемпион (Сагаан-Морин)

ПЕРУНИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА (1973-1998 онууд) – хүнгэн атлетикээр СССР-эй спортын мастер, Россиин гурба дахин чемпионка (Михайловка).

ХАЗАГАЕВ ШАГДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1949 оной) – һур харбалгаар Россиин габьяата тренер, Буряад Республикын физическэ культурын габьяата хүдэлмэрилэгшэ. Орлик тосхондо үнгэргэгдэһэн «Хонгоодорнуудай уулзалга-2000» гэһэн мүрысөөндэ һур харбалгаар алтан медальда хүртэгшэ (Үлэгшэн).

ЦЫРЕМПИЛОВ БАЛЬЖИНИМА ЦЫРЕНЖАПОВИЧ (1975 оной) – Атлантада (США), Сиднейдэ (Австрали), Афинада (Греци) болоһон Олимпиадануудта хабаадалсагша, дэлхэйн рекордсмен, һур харбалгаар Европын дүрбэ дахин чемпион, дэлхэйн чемпионадуудта командна ба хубиин тоосоогоор хүрэл медаляар хоёр дахин шагнагдаһан, һур харбалгаар Россиин болон Буряадай чемпион, Россиин спортын габьяата мастер, 1998, 2000 онуудай Буряад ороной эрхим спортсмен (Үлэгшэн).

ЦЫРЕНОВ ВЛАДИМИР ГАЛСАНОВИЧ (1941 оной) – совет суута стайер, марафонец, боксёр, Россиин Федерациин физическэ культурын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, уласхоорондын классай спортын мастер, медальнуудаар шагнагдаһан (Үлэгшэн).

ЦЫРЕНОВ ПУНСЫК СОКТОЕВИЧ (1927-1991 онууд) – Захааминай мэдээжэ барилдаашан, 1956, 1957, 1958 онуудта Республикын Сурхарбаанда буряад бүхэ барилдаагаар чемпион болоһон (Сахир).

НЮТАГАЙ СУУТА АНГУУШАД

ЖИГЖИТОВ ОЧИР БУДАЕВИЧ (1910-1987 онууд) – Захааминай мэдээжэ ангуушан (Сахир).

СОСОРОВ ШАГЖА ШАГДУРОВИЧ «МЭРГЭН ШАГЖА» (1896-1978 онууд) – Захааминай суута ангуушан, орденоор шагнагдаһан (Мэлэ).

ШАГЖИЕВ СЭРЭН (СЭСЭРЭН) СОСОРОВИЧ (1926 –2004 онууд) – мэдээжэ ангуушан, дайнай болон ажалай ветеран, орденоор шагнагдаһан (Мэлэ).

ЯМПИЛОВ ШАМПИ ГЕРГЕНОВИЧ (1878-1951 онууд) – геологиин мэдээжэ газаршалагша, ангуушан, Захааминда шулуун нүүрһэнэй уурхайнуудые нээлсэгшэ, медальнуудаар шагнагдаһан (Мэлэ).

ЗОНОЙ ХЭРЭГТЭ ТУҺА ХҮРГЭГШЭД

БАЗАРОВ БОРИС ДАШИЕВИЧ (1959 оной) – «Даба» фирмын болон ЗАО «Джидалес» гэгшын директор, «Хадата Захаамин» гэһэн ниитын жасын түрүүлэгшэ байһан (Закаменск).

ЦЫРЕНОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1951 оной) – Буряад Республикын Хүдөө ажахын министерствын инвестициин таһагай начальник (Сахир).

Нютагайнгаа солотон тухай мэдээ
СЕРГЕЙ БАБУЕВ бүридхэжэ үгэбэ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>