ТАРБАГАТАЙН СУУТА ХҮНҮҮД

Тарбагатайн аймаг хадаа республикын ниислэл хотын баруун-урда захада оршодог юм. Эндэ гол түлэб шэмээшэгүүд ажаһуудаг, шэмээгүүдэй арадай хоор хүдэлдэг. Урдынгаа уг удам, түүхэ ба заншалые наринаар сахижа ябадаг арадай хоор мүнөө шэнэ шэнжэтэй боложо байна. Наһажаал хүнүүд өөһэдынгөө ёһо гуримуудаар залуу үетэнөө һурган хүмүүжүүлдэг байха юм.

СТЕПАН ЛОБОЗЁРОВ

Уран зохёолшо, драматург Степан Лукич Лобозёров 1947 ондо Тарбагатайн аймагай Ехэ-Хунила тосхондо түрэһэн юм. Нютагайнгаа дунда һургуули дүүргэмсээрээ, гэр бүлынгөө шалтагаанаар элдэб ажалда хүдэлхэ баатай болоо һэн. ГИТИС-эй дэргэдэхи Дээдэ театральна курса, М. Горькиин нэрэмжэтэ Удха зохёолой дээдэ һургуулиин Дээдэ литературна курса дүүргэһэн байна.

Степан Лукич ажаябадалай нилээд дүршэлтэй болоһон хойноо, гуша һайса гараад ябахадаа, уран зохёолой эгээл орёо жанр болохо драматургиие шэлээ һэн.

Тэрэ арбаад зүжэг бэшээ. “Маленький спектакль на лоне природы” гэжэ түрүүшынгээ зүжэгые 1983 ондо бэшэһэн байна. “По соседству мы живём” (1985), “От субботы до воскресенья” (1987), “Коммерсанты” (1989), “Семейный портрет с посторонними” (1991) гэжэ зүжэгүүдые бэшэбэ.

С. Лобозёровэй зүжэгүүд ороной 200 гаран театрай тайзан дээрэ найруулагдажа табигдаһан байгаа. Улаан-Үдэ хотодохи Н.Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрта, Москвадахи Ермоловагай нэрэмжэтэ театрта, МХАТ-да, Москвагай комедиин театрта, Санкт-Петербургын Товстоноговой нэрэмжэтэ БДТ-дэ, Акимовай нэрэмжэтэ комедиин театрта Степан Лукичай зүжэгүүд табигдаа һэн.

С.Л. Лобозеров – СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн (1986). Түрүүшынгээ хоёр зүжэгэй түлөө 1987 ондо Буряадай Гүрэнэй шанда хүртэжэ, лауреат болоһон юм. 1988 ондо залуу драматургнуудай Бүхэсоюзна конкурсдо шалгаржа, лауреат болоһон алдартай.

ВАЛЕРИЙ БАЛХАНОВ

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин гүн ухаанай (философиин) кафедрын багша – гүн ухаанай эрдэмэй доктор, Буряад Республикын эрдэмэй габъяата ажал ябуулагша, Информатизациин уласхорондын академиин бодото гэшүүн Валерий Александрович Балханов 2005 ондо 60 наһатай болобо.

Тэрэ Тарбагатай тосхондо түрэһэн юм. Тэрэнэй эсэгэ Александр Афанасьевич тиихэдэ КПСС-эй Тарбагатайн райкомой нэгэдэхи секретаряар хүдэлдэг байгаа. Хойшодоо бусад аймагуудай партийна эмхинүүдые хүтэлбэрилөө һэн. Буряадай АССР-эй Министрнүүдэй Соведэй Хэрэгүүдые эрхилэгшээр А.А. Балхановай томилогдоходонь, тэрэнэй бүлэ 1950 ондо Улаан-Үдэ зөөжэ ерээ бэлэй.

Валерий 1962 ондо дунда һургуули мүнгэн медальтайгаар дүүргэбэ. Буряадай багшын дээдэ һургуулиин физико-математикын факультет түгэсхөө. 1977 ондо СССР-эй Эрдэмэй академиин философиин хүреэлэндэ кандидадай диссертаци хамгаалаа һэн. 1990 ондо Казахстанай Эрдэмэй академиин Философиин ба эрхэ хуулиин хүреэлэндэ докторой диссертаци амжалтатайгаар хамгаалба.

Валерий Александрович 19 монографи, 100 гаран эрдэмэй хүдэлмэри бэшэнхэй. Мүнөө БГУ-да философёор аспирантура болон докторантура байгуулагданхай. Тэрэнэй хүтэлбэри доро 7 кандидат, 2 доктор эрдэмэй нэрэ зэргэнүүдээ хамгааланхай.

Профессор В.А. Балхановай һамган Светлана Степановна Имихелова – хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор, БГУ-гай ород литературын кафедрые даагша, Олег, Александр хүбүүдынь экономист, зүүн зүгэй хэлэнүүдые шэнжэлэгшэ, Москвада, Санкт-Петербургда ажаһуудаг. Мэдээжэ эрдэмтэ, багша В.А. Балханов Россиин эрдэмтэдэй ба олонитын дунда нэрэ хүндэтэй, алдар солотой хүн юм.

Бата-Мүнхэ ЖИГЖИТОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>