ИВАЛГА

Аймагай түб – Ивалга тосхон

Эзэлдэг талмай – 2 662,94 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 26 800 хүн.

Тэрэ тоодо 12 800 эрэ, 14 000 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Ивалга хүрэтэр 29 км.

1939 оной августын 25-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>