ГУРБАН ГОЛОЙ БЭЛШЭРТЭ

«ТҮХЭРИГТЭ ТҮБ ХОТО ТОГТОХО ТҮХЭЛТЭЙ...»


Гэрэл зураг: Оюна Будаева

Үнөөхи баригдаха гэһэн һургуулиин модон бэлдэгдээд, Үдын голдо шэрэгдээд байба. Гэбэшье коммунын түб һууриниие һургуулиин баригдаха газарта тогтоохо гэжэ суглаан дээрэ хэлсэһэн байгаа бшуу. Теэд бодожо үзэһөөр байтар, юундэшьеб, Үдын голдо коммунын түб һууриниие тогтоохо гэхэдэ таарамжагүй шэнги болоо һэн.


Гэрэл зураг: Цыден-Дамба Доржиев
Тэрэниие нютагай үбгэдтэй һайса хэлсэжэ үзөөд, Түхэриг дободо болгобол зохисотой гэжэ тухайлагдаба. «Түхэриг дободо хожомой сагта түб хото тогтохо түхэлтэй байна»,— гэжэ Молон-багша хэлэһэн юм гэлеэгшэ бэлэй. Теэд коммуна тогтоожо байха үедэ Молоной хэлэһэн үгые хэн һанаандаа оруулха бэлэй даа! Мүнөө Эгэтын-Адаг тосхоной үдэрһөө үдэртэ ургажа, улам бүри үргэн боложо байхыень харахадаа, балшар наһандаа Молон тухай үбгэдэй хэлсэдэгые шагнагшам удхатай байгаа алтай гэжэ ухаандаа оруулагшаб. (Түхэриг добые Эгэтын-Адаг гэлсэдэг болоһон юм.).

Үдын голдо буулгагдаһан модоёо Үдынгөө хойто бэедэ зөөжэ, Түхэриг дободо һургуулияа барижа захал Иимэ нэрэтэй сэсэн хун урда сагта Үльдэргэдэ байһан юм гэлсэдэг һэмнай ойлгосотой бэзэ. Энэ хэрэгые баталуулхын тула мүн баһа засагай газарнуудаар ябадал хэгдэһэн байха...


Бадма ДАМДИНОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>