ЗЭДЭ

Аймагай түб – Цагаатайн-Шэбээ

(Петропавловка) тосхон. Эзэлдэг талмай –

8 627,6 дүрб. км. Хүн ама (2002 оной байдалаар)

– 32 500 хүн. Тэрэ тоодо 16 100 эрэ, 16 400 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Цагаатайн-Шэбээ (Петропавловка)

хүрэтэр 240 км.

1935 оной февралиин 11-дэ байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>