БЭСҮҮРЭЙ АЙМАГ


Бэсүүрэй талада

Республикымнай урда аймагуудай нэгэн болохо Бэсүүрэй аймагай эзэлдэг газар – Малханай болон Заганай шэлэнүүдэй хоорондохи тала. Аймагай дэбисхэр дээгүүр Хёлго мүрэн урдадаг. Бага бэшэ талмайень ой эзэлдэг (60,5 мянган га). Ойн ехэнхи хубида шэнэһэн ургадаг – 37 %, хуша – 40 %, нарһан – 23 %.

Аймагай ехэнхи хуби хүдөө ажахын шэглэлтэй. Республикын «шэниисын бааза» гээд нэрлэгдэдэг байһан юм. Бусад аймагуудһаа ехээр гэршүүхэ, үлтэнэг ургуулдаг, зүгы үсхэбэрилдэг. Бүри ХIХ зуун жэлһээ эхилжэ саахарай свекло ургуулдаг байгаа, ХХ зуун жэлэй үедэ саахар гаргадаг заводтойшье байһан юм.

Манай ээрын урда тээ 35-30 мянган жэлэй үедэ эндэ хүнүүд ажаһуудаг байгаа гээд археологическа баримтанууд гэршэлнэ. Хёлго мүрэниие зубшаад гуннуудай ажаһуудалай үлэгдэлнүүд олоор дайралдадаг.


Бэсүүр һуурин - дэлхэй дээрэхи
эгээл ута тосхон

Бэсүүртэ граждан дайнай үедэ хабаатай дурасхаалай газарнууд, хүшөөнүүд элбэг байха юм. Большевигүүдэй нюуса эмхинүүдэй байрлаһан гэрнүүд, партизан отрядуудай командирнуудай (И.С. Афанасьев, Н.П. Разуваев, А.В. Алексеев, Ф.Т., А.Ф. Коробенковууд, Е.Л. Петров болон бусадай) алуулһан, хүдөө табигдаһан газарнуудта хүшөөнүүд (1918-1920 онууд) бодхоогдонхой.

Бэсүүрэй аймагта шулуун нүүрһэн, известняк абтадаг. Домтой аршаануудшье байха.

Бэсүүрэй аймагай тахилтай, мүргэлтэй ууланууд гэбэл: Аршаанта, Баян-Улаан, Бүмбэтэ, Тайлгата, Улаан-Хада, Үлзытэ, Үндэр-Хаан, Хайранга, Шандагата, Ноён-Уула г.м.

"Информ-Полис" һониной гэрэл зурагууд

Николай ШАБАЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>