ХУРАМХААН

Аймагай түб – Хурамхаан тосхон

Эзэлдэг талмай – 12 450 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 16 200 хүн.

Тэрэ тоодо 7 800 эрэ, 8 400 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Хурамхаан хүрэтэр 411 км.

1944 оной августын 3-да байгуулагдаа.

АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>