СЭЛЭНГЭ

Аймагай түб – Галуута хото

Эзэлдэг талмай – 8 269,49 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 50 000 хүн.

Тэрэ тоодо 25 300 эрэ, 25 200 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Галуута хүрэтэр 110 км.

1923 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>