ГУРБАН ГОЛОЙ БЭЛШЭРТЭ

ТҮРҮҮШЫН НЭГЭДЭЛНҮҮД


Гэрэл зураг: Галсан Гармаев

1927 он. Туд тудтаа үмсынгөө ажал эрхилжэ байһан эгэтын-адагайхид нэгэтэ сугларжа, «Газар уһалууриин нүхэсэл» («Мелиоративное товарищество») эмхидхээд, Эгэтэ голһоо Улаан-Хушуунай дээгүүр һубаг татажа, Түхэриг добын таряанай газар ба сабшалангай бууса хорёонуудые һайса уһалаад, хамтадаа эдлэхэ гэжэ нэгэн һаналаар тогтоол абаһан юм. Мүн баһа Эгэтэ голһоо Дундатын ара хүрэтэр һубаг татахаар хэлсэһэн байгаа.

Зүүн Үльдэргын эрхэтэн Доржо Намсарайн гэгшые 200 түхэригөөр хүлһэлжэ, үнөөхи һубагаа малтуулһан юм.


Гэрэл зураг: Цыден-Дамба Доржиев

1928 ондо тэрэ һубагые хүсэндэнь оруулхын тула «Машинное товарищество» гэжэ нэрэтэй болоод, тусхай устав баталан абаабди. Тиигээд Эгэтын урьһаламжын банкһаа 250 түхэриг зээлеэр абажа, нютагай эрхэтэн Дондог Ринчинэй гэгшые хүлһэлжэ, Эгэтын голдо уһа гаргаха хаалта бариха, малтагдаад байһан һубагые заһабарилха тухай хэлсээн хэгдээ бэлэй. Хэлсээнэй ёһоор хаалташье баригдажа, һубагшье хүсэндөө орожо, уһан һаадгүй гараха болобошье, таряанай болон сабшалангай газарые бултыень уһалжа бираагүй һэн. Тэрэ үедэ мүнөөнэйхидэл адли оньһото техникэ үгы һэмнай даа...


Бадма ДАМДИНОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>