БАБАНТА

Аймагай түб – Багдарин тосхон

Эзэлдэг талмай – 66 815,92 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 10 900 хүн.

Тэрэ тоодо 5 400 эрэ, 5 500 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Багдарин хүрэтэр 594 км.

1924 оной сентябриин 3-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>