БАРГАЖАН

Аймагай түб – Баргажан һуурин

Эзэлдэг талмай – 18 553 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 26 300 хүн.

Тэрэ тоодо 12 700 эрэ, 13 600 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Баргажан хүрэтэр 315 км.

1923 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>