ГУРБАН ГОЛОЙ БЭЛШЭРТЭ

ДҮҮРГЭЛТЫН ҮГЭ


Манай артелиин гэшүүдэй болон тэдэнэй үри хүүгэдэй дундаһаа айхабтар олон алба хаагшад, дээдэ гү, али дунда һургуулиин эрдэмтэй мэргэжэлтэд ургажа гаранхай. Ганса багшанарые дурдабал, дүшөөд зон тоологдохо юм. Манай нютагай басагад — үнинэй багшанар Мухасанова Балмасуу Пыловна, Дондокова Дулма Дугаровна гэгшэд «Арадай гэгээрэлэй отличнигууд» гэһэн значогоор шагнагданхай. Түрэл колхоздоо наһан соогоо ажаллаһан Гуруев Халзаантанай хүбүүн Халзанов Нима Гуруевич олохон жэл соо Нарһатын дунда һургуулиин һуралсалай таһагые даагшаар хүдэлнэ. 1966 оной октябриин 3-да тэрэ БурАССР-эй һургуулиин габьяата багшын үндэр нэрэдэ хүртэбэ.

Мүн баһа ондоо нютагуудта, Улаан-Үдэдэшье олохон нютагаархиднай элдэб харюусалгата ажал даанхай юм даа. Тэдэнэй дунда 1932 онһоо ЛВРЗ-гэй кадрова хүдэлмэришэн боложо, гуша гаран жэл соо эрхимүүдэй тоодо ябаһанаа һаяхан пенсидэ гараһан, хэдэн орден, медальнуудай кавалер Дашадондоков Бадмацырен Ешеевич, Улаан-Үдын педучилищиин багшанар Цыжип Аюшеевна Цыренжапова, Лхамажаб Манжиповна Бадмаева болон бусад оролсоно.

Бидэнэй ерээдүйн аша гушанар, үри саданар! Эгэтын-Адагта хамтын ажал байгуулжа, агууехэ хубисхалай асари түсэбүүдые бэелүүлэлсэһэн, хүн түрэлтэнэй хэрзэгы муухай дайсадые бута сохилсоһон эхэ эсэгэнэрээ, элинсэг хулинсагуудаа һайхан үгэнүүдээр дурсажа, бэелһэн хэрэгүүдыемнай сарюунаар сахижа, үрэжүүлэн арьбадхажа, бэелүүлэгдээгүй хүсэлыемнай бэелүүлэн, зол жаргалаа дүүрэн эдлэхэтнай болтогой!


Бадма ДАМДИНОВ
1960-1966 онууд, Эгэтын-Адаг тосхон


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>